اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
پوهنتون تخار برای سال ۱۳۹۴ برای بار مجدد در دیپارتمنت حقوق خصوصی پوهنحٌی حقوق به سویه داکتر، ماستر ولیسانس برای کادر علمی جدید ضرورت دارد.
پوهنتون تخار برای سال ۱۳۹۴ برای بار مجدد در رشته ذیل به سویه داکتر، ماستر ولیسانس برای کادر علمی جدید ضرورت دارد. پوهنحٌی حقوق: Ø دیپارتمنت حقوق خصوصی یک بست متقاضیان از تاریخ ۲/ ثور/۱۳۹۴ ...
Apr 25, 2015 May 01, 2015
پوهنتون تخار برای سال ۱۳۹۴ برای بار مجدد در رشته های ذیل به سویه داکتر، ماستر ولیسانس برای کادر علمی جدید ضرورت دارد
پوهنتون تخار برای سال ۱۳۹۴ برای بار مجدد در رشته های ذیل به سویه داکتر، ماستر ولیسانس برای کادر علمی جدید ضرورت دارد. پوهنحٌی انجنیری: Ø دیپارتمنت سیول یک بست متقاضیان از تاریخ ۲۲/حمل/۱۳۹۴ الی...
Apr 20, 2015 -