پوهنتون تخار برای سال ۱۳۹۴ برای بار مجدد در رشته های ذیل به سویه داکتر، ماستر ولیسانس برای کادر علمی جدید ضرورت دارد

پوهنتون تخار برای سال ۱۳۹۴ برای 

بار مجدد در رشته های  ذیل به سویه داکتر، ماستر ولیسانس برای کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنحٌی انجنیری:

Ø      دیپارتمنت سیول                                یک بست

 

متقاضیان از تاریخ ۲۲/حمل/۱۳۹۴    الی ۳۱/حمل/۱۳۹۴

درخواستی شمولیت در کادر علمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت کاپی همین اعلان از ویب سایت ، نمرات وکاپی تذکره تابعیت به پوهنتون تخار تسلیم نمایند.

 

پوهنتون تخار برای سال ۱۳۹۴ برای

بار اول در رشته های  ذیل به سویه داکتر، ماستر ولیسانس برای کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنحٌی انجنیری:

Ø      دیپارتمنت جیولوژی ومعدن                                یک بست

 

متقاضیان از تاریخ ۱۷/حمل/۱۳۹۴    الی ۱۷/ثور/۱۳۹۴

درخواستی شمولیت در کادر علمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت کاپی همین اعلان از ویب سایت ، نمرات وکاپی تذکره تابعیت به پوهنتون تخار تسلیم نمایند.