پوهنتون تخار برای سال ۱۳۹۴ برای بار مجدد در دیپارتمنت حقوق خصوصی پوهنحٌی حقوق به سویه داکتر، ماستر ولیسانس برای کادر علمی جدید ضرورت دارد.

 

پوهنتون تخار برای سال ۱۳۹۴ برای

بار مجدد در رشته   ذیل به سویه داکتر، ماستر ولیسانس برای کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنحٌی حقوق:

Ø      دیپارتمنت حقوق خصوصی                                  یک بست

 

متقاضیان از تاریخ ۲/ ثور/۱۳۹۴    الی   ۱۱/ ثور/۱۳۹۴

درخواستی شمولیت در کادر علمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت کاپی همین اعلان از ویب سایت ، نمرات وکاپی تذکره تابعیت به پوهنتون تخار تسلیم نمایند.