تدویر ورکشاپ سه روزه برای اساتید دانشگاه تخار مورخ 1396.6.19

تدویر ورکشاپ سه روزه برای اساتید دانشگاه تخار
19.6.1396

 

ورکشاپ سه روزه تحت عنوان آموزش فن و مهارت های روش تحقیق به همکاری مالی موسسه (GIZ) برای 45 تن از استادان دانشگاه تخار تدویر گردیده بود موفقانه به پایان رسید.
پوهنمل خیرالدین خیرخواه رئیس دانشگاه تخار که در این ورکشاپ اشتراک و روی اهمیت موضوع سخنرانی نموده، راه اندازی چنین برنامه ها را در جهت بالابردن ظرفیت، تجربه و آگاهی اساتید این دانشگاه موثر تلقی و تحقیق را در محیط اکادمیک یک امر لازمی و اصل بنیادی در قسمت رشد و معیاری سازی نهادهای علمی می داند.
به گفتهی آقای خیرخواه ارتقای ظرفیت های علمی اساتید یکی از برنامه ها و پلان طرح شده اداره دانشگاه تخار می باشد که برمبنای آن مهارت های لازم برای استادان از طریق ورکشاپ ها، سمینارها، تحقیق و مطالعه و برگزاری کورس های کوتاه مدت فراهم و آموزش داده خواهد شد.
در عصر حاضر هیچ نهاد علمی و تحصیلی نمی تواند بدون داشتن برنامه های تحقیقی و پژوهشی در ابعاد مختلف جوامع و ضرورت های آن به جایگاه معیاری نایل گردد، بنأً به منظور تحقق اهداف مشترک و فراهم سازی زمینه رشد تلاش و در جهت رسیدن به معیارهای پذیرفته شده سعی شود تا تغییر حرکت در عملکرد ما رونما گردد.
قابل یاد آوری است که دور اول ورکشاپ با توزیع تصدیق نامه ها برای اشتراک کننده گان اختتام و قرار است دور بعدی این ورکشاپ با اشتراک سایر اساتید نیز برگزار گردد.