ورکشاپ اهمیت و نقش دیپارتمنت در پروسه‎ی اعتباردهی در پوهنتون تخار تدویر یافت 16 میزان 1398

ورکشاپ اهمیت و نقش دیپارتمنت در پروسهی اعتباردهی در پوهنتون تخار تدویر یافت 16 میزان 1398

آمریت ارتقای کیفیت دانشگاه تخار ورکشاپی را زیر عنوان اهمیت و نقش دیپارتمنت در پروسهی اعتباردهی برای آمرین دیپارتمنت های تدریسی راه اندازی کرد.

این ورکشاپ به منظور هماهنگی و برجسته سازی نقش آمرین دیپارتمنت ها در پروسه های ارزیابی جهت کسب اعتبار اکادمیک دانشگاه، تحت نظر پوهنمل جاهد احمد شمس آمر ارتقای کیفیت برای 26 تن از آمرین دیپارتمنت ها برگزار گردید.

پوهندوی خیرالدین رئیس دانشگاه تخار برگزاری این ورکشاپ را برای آمرین دیپارتمنت ها یک امر لازمی دانسته تاکید داشت که آمرین دیپارتمنت در پروسه های تحقیق، راه اندازی برنامه های علمی و فرهنگی یکی از وظایف اساسی آنان می باشد، نقش بارز و اساسی را داشته و همچنان در پروسه های ارزیابی نیز از اهمیت و جایگاه خاص برخوردار می باشد که امید آمرین دیپارتمنت ها با در نظرداشت وظایف و مکلفیت های خویش در اجرا و تطبیق برنامه ها نقش فعال تر بگیرند و در پروسه‎ی ارزیابی با تهیهی مستندات واقعی از لابلای تطبیق و اجرای برنامه ها در کسب اعتبار اکادمیک سهم بیشتر را ایفا نمایند.

آمر ارتقای کیفیت دانشگاه تخار می گوید: از اینکه این دانشگاه در مرحلهی حساس قرار دارد و قرار است مرحله‎ی سوم پروسه‎ی بازنگری بیرونی را جهت کسب اعتبار اکادمیک سپری نماید و در این راستا دیپارتمنت ها از نقش کلیدی و جایگاه ویژه برخوردار بوده و لازم است تا همه آمرین دیپارتمنت با در نظرداشت اهمیت موضوع در این پروسه آماده گی کامل داشته باشند.

در جریان ورکشاپ ابعاد مختلف ایفای نقش و جایگاه دیپارتمنت ها در پروسه های ارزیابی و اعتباردهی به بحث و بررسی گرفته شده و پیرامون آن معلومات ضروری ارائه شد.