سنگ تهداب 18 باب تشناب در ساحه پوهنتون تخار به زمین گذاشته شد

سنگ تهداب 18 باب تشناب جهت استفاده محصلان قشر اناث در ساحه پوهنتون تخار به زمین گذاشته شد، این تشناب ها بطور پخته و اساسی از بودجه انکشافی بانک جهانی به هزینه مجموعی دو میلیون و دوصد هزار افغانی توسط شرکت ساختمانی طارق جلیل اعمار خواهد شد.

سنگ تهداب این تشناب ها  توسط پوهنمل محبوب الله حامد رییس پوهنتون تخار با حضورداشت رییس مستوفیت، رییس اقتصاد، رییس سکتوری مقام ولایت و نماینده ریاست شهرسازی و با اشتراک هیئت رهبری پوهنتون، استادان و کارمندان این ریاست به زمین گذاشته شد.
 رییس پوهنتون تخار حین تهداب گزاری این تشناب ها در مورد پروژه متذکره معلومات داده افزود پروژه یی را که ما شاهد تهداب گزاری آن هستیم به تعداد 18 باب تشناب بوده که بطور پخته و اساسی با تمام ملحقات آن از بودجه انکشافی وزارت تحصیلات عالی به هزینه مجموعی دومیلیون و دو صد هزار افغانی توسط شرکت ساختمانی طارق جلیل از طریق وزارت تحصیلات عالی به قرارداد گرفته شده و طی شش ماه آینده اعمار و به بهره برداری سپرده خواهد شد، که با تکمیل کار ساخت و ساز آن یکی ضرورت های مهم محصلان ما مرفوع خواهد شد.
قابل ذکر است که چندی قبل به تعداد 188 باب تشناب دیگر مجهز با همه ملحقات آن در محوطه بلاک های لیلیه ذکور از بودجه انکشافی وزارت تحصیلات عالی اعمار و به بهره برداری سپرده شد.