جلسه نوبتی اداری در دانشگاه تخار مورخ 2/جدی/1396برگزار شد

جلسه نوبتی اداری در دانشگاه تخار مورخ  2/جدی/1396برگزار شد

جلسه اداری دانشگاه تخار تحت ریاست پوهنمل خیرالدین خیرخواه رییس دانشگاه تخار با اشتراک معاونین مالی و اداری و امور محصلان، آمرین، مدیران و کارمندان بخش های اداری و تدریسی برگزار گردید.
در جلسه مروری به فعالیت ها و فیصله جلسات قبلی صورت گرفت و متعاقباً گزارش کاری و فعالیت های انجام شده در شعبات توسط مسوولین بخش ها ارائه شد.
رییس دانشگاه تخارضمن استماع گزارش ها، طبق آجندا روی موضوعات مختلف صحبت و از کارکردهای کارمندان ستایش نموده و بار دیگر به خاطر انجام فعالیت های بیشتر و بهتر به همه کارمندان تاکید نمودند تا در اجرای وظایف خویش طبق قانون و بدون تعلل رسیدگی نمایند.
به باور آقای خیرخواه احترام متقابل و تلاش بیشتر جهت اجرای امور محوله در اداره یک اصل بوده بنأً از همه کارمندان می خواهد با درنظرداشت منافع ملی و معیارهای اکادمیک در انکشاف اداره و ارائه خدمات بهتر جداً تلاش نمایند.
در جلسه روی موضوعات بحث شده تصامم ضروری اتخاذ و جهت تحقق آن به مسوولین بخش ها هدایت لازم داده شد.