تهداب گزاری توقف گاه وسایط نقلیه ریاست پوهنتون تخار

کار اعمار یک توقفگاه وسایط نقلیه به مساحت 20*30 متر مربع بطور پخته و اساسی در ساحه ریاست پوهنتون تخار آغاز گردید.

این توقف گاه روزیکشنبه مورخ 23 عقرب 1395 توسط پوهنمل محبوب الله حامد رییس پوهنتون تخار و با اشتراک اعضای رهبری و جمع از استادان و محصلان با حضورداشت نماینده گان و انجنیران ادارات ناظر و شرکت قراردادی تهداب گزاری و کار اعمار آن عملاً شروع گردید.

کار اعمار این پروژه چندی قبل از سوی تیم انجنیری ریاست شهرسازی و ریاست پوهنتون تخار برآورد و سپس به اعلان داوطلبی سپرده شد که در نتیجه از جمله چندین شرکت داوطلب، شرکت ساختمانی مهتاب درخشان توانست با ارائه نازلترین و مناسب ترین نرخ برنده این پروژه گردد.

این پروژه به هزینه مجموعی 1897901 (یک میلیون وهشت صد و نودوهفت هزار و نه صد و یک) افغانی از بودجه انکشافی وزارت تحصیلات عالی اعمار میگردد.