مساعدت تجهیزات دفتری از سوی موسسه جی آی زید به کلینیک حقوق پوهنتون تخار

موسسه جی آی زید در سلسله همکاری های خویش به پوهنتون تخار، اینبار یک مقدار وسایل و تجهیزات دفتری را در بخش کلینیک حقوقی این پوهنتون کمک کرد.

کلینیک حقوقی پوهنتون تخار یک نهاد غیر انتفاعی و مستقل بوده که در چهارچوب پوهنحی های حقوق و شرعیات با کسب جواز و منظوری از وزارت های عدلیه و تحصیلات عالی کشور از مدت دو سال بدینسو به هدف آموزش مهارت های مسلکی حقوقی محصلان صنوف چهارم مشغول فعالیت است.

این کلینیک هرچند در فعالیت های حقوقی خویش از حمایت های مالی و تخنیکی موسسه جی آی زید برخوردار است اما از مدت زمان آغاز فعالیت اش به امکانات نه چندان کافی و ضروری دسترسی داشته است.

عدم موجودیت ساختمان و دفتر مستقل، نداشتن تالار جداگانه برای اجرای محکمه تمثیلی و نداشتن بست های رسمی اداری جهت پیشبرد امور کلینیک از چالش ها و ضرورت های این بخش میباشد که تا هنوز مرفوع نگردیده است.

با این حال، بخش حاکمیت قانون موسسه جی آی زید در ولایت تخار از نهادهای همکار این کلینیک بشمار میرود که براساس پلان و توافق با اداره پوهنتون تخار در عرصه های تخنیکی و پیشبرد برنامه های عملی و آموزش مهارت های حقوقی همکاری لازم داشته و در سلسله آن یک مقدار وسایل و تجهیزات دفتری را که شامل کمپیوتر، پرینتر، الماری، میز و چوکی مدیریت، چوکی محصلان، پروجکتور و کمره عکاسی می باشد توسط نماینده گان آن موسسه به اداره پوهنتون تخار مساعدت و اهدا گردید.

همچنان این موسسه در نظر دارد تا 3 عدد کانتینر را جهت استفاده بحیث شعبه و صنوف درسی به کلینیک حقوقی پوهنتون تخار مساعدت نماید.