بازدید رییس پوهنتون تخار از جریان پروژه های تحت کار

پوهنمل محبوب الله حامد رییس پوهنتون تخار همراه با معاون اداری، تیم انجنیری ریاست پوهنتون و ریاست شهرسازی از جریان کارهای عمرانی پروژه های تحت کار نظارت و بازدید به عمل آورده به مسوولین شرکت های قراردادی در مورد تسریع روند کاری، تکمیل زود هنگام پروژه ها و تسلیم دهی آن هدایت لازم سپردند.

دراین بازدید از پروژه های چون: چگونگی شروع کار پارکینگ وسایط نقلیه، تشناب های لیلیه ذکور، دیوار استحکام اطراف ساختمان های لیلیه ذکور، ساختمان دانشکده زبان و ادبیات و ساختمان های که در جریان کار رنگمالی قرار دارند نظارت جدی نموده و پس از ملاحظات در قسمت اجراآت و تکمیل هر چه عاجل پروژه ها تاکید نمود.

طوریکه دیده میشود سال مالی 1395 در حال اختتام است و پروژه های که در جریان کار قراردارند باید تا ختم سال جاری تکمیل و بودجه های اخصاصی آن از سوی اداره پوهنتون تخار پرداخت گردد.

همچنان رییس پوهنتون تخار به مسوولین آن عده از شرکت های ساختمانی قراردادی که در قسمت تکمیل هر چه عاجل پروژه ها و نیز بخش های که مطابق قرارداد کار آن صورت نگرفته و نواقص رونما گردیده است هشدار داده افزود در صورت عدم توجه جدی و سهل انگاری، آنان را به مراجع عدلی و قضایی معرفی و از چگونگی اجراآت شان به مقامات ذیصلاح گزارش خواهد داد.