نظارت از کار پروژه ها یکی از مسوولیت های رهبری دانشگاه تخار 4 اسد 1397

نظارت از کار پروژه ها یکی از مسوولیت های رهبری دانشگاه تخار 4 اسد 1397

 پوهنمل خیرالدین خیرخواه رییس دانشگاه تخار به منظور نظارت از چگونگی تطبیق و پیشرفت کاری پروژه های ساختمانی در این اداره، با اعضای تیم کاری اش از جریان کار ساختمان تدریسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی نیز دیدن نمود. کار ساختمان تدریسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی در آغاز سال جاری تهداب گذاری گردیده و الی اکنون حدود 20 فیصد کار آن پیش رفته و این ساختمان در چهار طبقه به شکل استندرد و اساسی اعمار خواهد شد.