جلسه بازنگری پلان عملیاتی نصاب تحصیلی در پوهنتون تخار تدویر گردید ۱۶ دلو ۱۳۹۶

جلسه بازنگری پلان عملیاتی نصاب تحصیلی در پوهنتون تخار تدویر گردید ۱۶ دلو ۱۳۹۶

این جلسه به ریاست پوهنمل خیرالدین خیرخواه رییس پوهنتون تخار و با اشتراک معاونین ریاست پوهنتون، روسای پوهنځی ها و آمرین دیپارتمنت ها برگزار گردیده و نخست آمرین دیپارتمنت ها از چگونگی اجراآت و نحوه تکمیل روند بازنگری پلان عملیاتی نصاب تحصیلی به ارائه گزارش پرداختندمتعاقباْ کارهای گروپی توسط پوهندوی قدرت الله دانیار معاون علمی پوهنتون تخار تحت نظر رییس پوهنتون آغاز گردیده و اعضای گروپ با ابراز دیدگاه های سازنده و با سهم گیری فعال در بازنگری توحید نظریات با درنظرداشت نیازمندی های جامعه و اولویت بندی ضرورت های نصاب و سیستم آموزشی کشور نقش ایفا کردنددر نتیجه با بازنگری پلان های عملیاتیُ نصاب تحصیلی کنونی از حالت جاری به یک سیستم تازه و معیاری مبدل خواهد شد که روند آموزش را برای محصلان نظر به مقتضای عصر و زمان مهیا خواهد کرد.