دور دوم ورکشاپ رهنمایی چارچوب جدید ارتقای کیفیت در دانشگاه تخار تدویر شد ۳ اسد ۱۳۹۷

 

دور دوم ورکشاپ رهنمایی چارچوب جدید ارتقای کیفیت در دانشگاه تخار تدویر شد ۳ اسد ۱۳۹۷

 دور دوم ورکشاپ رهنمایی و معرفی چارچوب جدید برنامه های ارتقای کیفیت وزارت تحصیلات عالی برای مدیران تدریسی، مدیران اجرائیه، مدیران تکنالوژی معلوماتی و لابرانت های دانشگاه تخار و موسسات تحصیلات عالی خصوصی ولایت تخار برگزار گردید. این ورکشاپ که به رهبری معاونیت علمی دانشگاه تخار با هماهنگی بخش تضمین کیفیت این دانشگاه به هدف آشنایی مدیران بخش های مختلف دانشگاه تخار و موسسات تحصیلات عالی خصوصی در ولایت تخار برگزار شده است، روی معیارها و شاخص های موجود در چارچوب جدید ارتقای کیفیت بحث و آگاهی لازم ارائه گردید تا مدیران بخش ها بتوانند در روشنایی آن به تطبیق برنامه ها بپردازند و معیارهای ذکر شده را عملی ساخته و برای بهبود امور اداره بکوشند و به نتایج متوقعه دست یابند.