شمار از استادان دانشگاه تخار پاداش عملکردهای خوب شان را حاصل کردند

شمار از استادان دانشگاه تخار پاداش عملکردهای خوب شان را حاصل کردند
وزارت تحصیلات عالی (7) هفت تن از استادان دانشگاه تخار را که عضویت کمیته‎ی مرکزی ارتقای کیفیت و اعتباردهی این نهاد علمی را دارند، به خاطر سهم گرفتن فعال، عملکرد خوب و دست آورد خوب در سطح اداره در بخش ارتقای کیفیت و اعتباردهی، مورد تقدیر قرار داده و با اعطای لوح سپاس از زحمات و تلاش های آنان ستایش به عمل آورده است که سپاس نامه های این استادان که اعضای کادر علمی دانشکده های هفت گانه دانشگاه تخار می باشند، طی مراسم ویژه با حضور سایر استادان توسط رییس و هیأت رهبری این نهاد علمی به آنان اعطا گردید.

شمار از استادان دانشگاه تخار پاداش عملکردهای خوب شان را حاصل کردند
وزارت تحصیلات عالی (7) هفت تن از استادان دانشگاه تخار را که عضویت کمیته‎ی مرکزی ارتقای کیفیت و اعتباردهی این نهاد علمی را دارند، به خاطر سهم گرفتن فعال، عملکرد خوب و دست آورد خوب در سطح اداره در بخش ارتقای کیفیت و اعتباردهی، مورد تقدیر قرار داده و با اعطای لوح سپاس از زحمات و تلاش های آنان ستایش به عمل آورده است که سپاس نامه های این استادان که اعضای کادر علمی دانشکده های هفت گانه دانشگاه تخار می باشند، طی مراسم ویژه با حضور سایر استادان توسط رییس و هیأت رهبری این نهاد علمی به آنان اعطا گردید.