معاون جدیدالتقرر امور محصلان دانشگاه تخار معرفی و آغاز به کار کرد

معاون جدیدالتقرر امور محصلان دانشگاه تخار معرفی و آغاز به کار کرد

5 دلو 1398

پوهنمل کریمه مفردزاده یک تن از اعضای کادر علمی دانشکده‌ی تعلیم و تربیه دانشگاه تخار به حیث معاون امور محصلان این دانشگاه تقرر حاصل و رسماً آغاز به کار کرد.

خانم مفردزاده پس از اخذ منظوری، طی محفل ویژه که با اشتراک پوهندوی خیرالدین خیرخواه رئیس دانشگاه تخار، معاونین پوهنتون، رئیس خدمات سکتوری و نماینده والی تخار، رئیس محاکم، رؤسای دوایر دولتی، رؤسای پوهنځی های پوهنتون تخار، استادان، آمرین و کارمندان بخش های اداری تدویر گردیده بود، به اداره معرفی و رسمآً به کار خویش آغاز نمود.

در این محفل پوهندوی خیرالدین خیرخواه رئیس دانشگاه تخار، مصطفی رسولی رئیس خدمات سکتوری مقام ولایت تخار، رئیس محکمه تخار و پوهنمل کریمه مفردزاده معاون جدید امور محصلان صحبت نمودند.

رئیس پوهنتون تخار تقرری خانم مفردزاده را به این پست به فال نیک گرفته و به وی آرزوی موفقیت کرد.

پوهنمل کریمه مفردزاده فرزند قاضی عبدالحلیم مفرد، دارای تحصیلات عالی ماستری در رشته‌ی آموزش و پرورش از دانشگاه تعلیم و تربیه‌ی استاد برهان الدین ربانی شهید می باشد، که قبلاً به حیث استاد دیپارتمنت زبان دری در دانشکده‌ی تعلیم و تربیه و مسؤول کمیته‌ی مرکزی نصاب دانشگاه تخار ایفای وظیفه می نمود.