رییس دانشگاه تخار با آمرین دیپارتمنت ها تشکیل جلسه داد 6 جدی 1396

رییس دانشگاه تخار با آمرین دیپارتمنت ها تشکیل جلسه داد
6 جدی 1396
رییس و معاونین دانشگاه تخار جهت هماهنگی بیشتر کاری، اخذ گزارش از نحوه‎ی اجراآت و پیشرفت فعالیت ها، تشخیص چالش ها و خلاها در امور تدریسی و دریافت راه حل آن، با آمرین دیپارتمنت های بیست و شش گانه‎ی دانشکده ها مشترکاً تشکیل جلسه داده و روی موضوعات طرح شده طبق آجندا بحث و تبادل نظر نمودند.
در این جلسه گزارش کاری و دست آوردهای دیپارتمنت ها به طور جداگانه توسط آمرین بخش ها ارائه گردید که چالش ها، نیازمندی ها و خلاهای که در هر دیپارتمنت موجود باشد، تشخیص و به منظور رفع آن پس از بحث های همه جانبه راه حل ها نیز پیش بینی گردیده برای اقدامات لازم به مسوولین مربوطه هدایت داده شد.
همچنان در مورد چگونگی برگزاری و اخذ امتحانات سمستر خزانی 1396 از سوی آمرین دیپارتمنت ها معلومات داده شد که در نتیجه پروسه امتحانات مؤفقانه و طبق طرزالعمل امتحانات وزارت تحصیلات عالی تطبیق و برگزار گردیده و نسبت به امتحانات سمسترهای قبلی چالش های آن کمتر و به شکل بهتر سپری گردیده است.
پوهنمل خیرالدین خیرخواه رییس دانشگاه تخار ضمن قدردانی از کار کردها و تلاش های همه‎ی رؤسای دانشکده ها، آمرین دیپارتمنت ها، استادان و اعضای کمیته های امتحانات در جهت تطبیق و نهادینه سازی طرزالعمل پروسه امتحانات، یک بار دیگر به خاطر بهبود و پیشرفت امور به حاضرین جلسه چنین تأکید نمود: دیپارتمنت ها هسته‎ی مرکزی دانشکده ها بوده و از جایگاه خاص برخوردار می باشد و پیشبرد امور آن ارتباط مستقیم به آمرین و اعضای کادر علمی آن داشته و دارد؛ بنأً این مکلفیت آمرین و استادان است که در جهت انکشاف و ارتقای علمی و همچنان تطبیق برنامه های تضمین کیفیت از هیچ گونه سعی و تلاش و همکاری دریغ نه ورزیده صادقانه کار و فعالیت نمایند.
همچنان در بخشی از این جلسه روی موارد ذیل فیصله و تأکید صورت گرفت:
- تمام آمرین دیپارتمنت ها گزارش کاری و اجراآت خویش را سمستروار به طور فشرده تهیه و به ریاست پوهنځی های مربوطه تقدیم نمایند تا در اجرای امور محوله سکتگی رونما نگردد.
- گزارش ها با درنظرداشت وضعیت فعلی دیپارتمنت ها، دست آوردها، چالش ها و راه حل ها ترتیب و به معاونیت علمی گسیل گردد.
- کمیته های فرعی تحقیق و ریسرچ در سطح دیپارتمنت ها ایجاد و روی تحقیقات علمی استادان توجه بیشتر صورت گیرد.
- پلان های مشخص برای اعزام اعضای کادر علمی دیپارتمنت ها به برنامه های ماستری به شکل دقیق و تخنیکی ترتیب و به معاونیت علمی ارسال گردد.
- بالای نصاب تحصیلی دیپارتمنت ها تجدید نظر صورت گیرد و در ارتقای کیفیت و اعتباردهی پوهنتون سعی و تلاش همه جانبه شود.