جلسه‎ی نوبتی کمیته‎ی مرکزی ارتقای کیفیت و اعتباردهی در دانشگاه تخار تدویر یافت 6 سنبله 1398

جلسهی نوبتی کمیتهی مرکزی ارتقای کیفیت و اعتباردهی در دانشگاه تخار تدویر یافت 6 سنبله 1398

جلسهی کمیتهی مرکزی ارتقای کیفیت و اعتباردهی به ریاست پوهنوال سعدالدین سعیدی معاون علمی دانشگاه تخار و با اشتراک اعضای این کمیته تدویر گردید.

در این جلسه گزارش فعالیت های انجام شده در سطح دانشکده ها و کمیتهی مرکزی ارتقای کیفیت و اعتباردهی توسط اعضای کمیته ارائه گردیده و همچنان لایحهی فعالیت های ارتقای کیفیت و اعتباردهی اکادمیک مؤسسات تحصیلات عالی که از جانب ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی مواصلت ورزیده است، به اعضای جلسه پیشکش و مورد بحث قرار گرفت.

در جلسه در مورد چگونگی تطبیق پلان تطبیقی با توجه به گزارش ارزیابی خودی مرحلهی سوم نامزد به اعتباردهی به بررسی گرفته شده و کمیتهی ارزیابی و نظارت از فعالیت های مدیریت های تدریسی و اجرائیهی دانشکده ها نیز تعیین گردید که اعضای این کمیته ها، فعالیت های انجام شده در سطح مدیریت های تدریسی و اجرائیه ها را طبق چک لیست از قبل تهیه شده نظارت و ارزیابی می نمایند.

در جلسه فیصله به عمل آمد تا فعالیت های علمی و اداری دانشکده ها نیز از سوی اعضای رهبری دانشگاه با توجه به فورم رهنمودی ارتقای کیفیت و اعتباردهی ارزیابی صورت گیرد که در پرتو نتیجهی ارزیابی، اجراآت  لازم از طرف این کمیته انجام شود.

قابل یاد آوری است که دانشگاه تخار آماده گی دارد تا در روز های نزدیک جهت رسیدن به مرحلهی کسب اعتباردهی از سوی بازنگران بیرونی مورد بازنگری قرار گیرد.