جلسه رهبری مورخ 1396/6/2 تحت ریاست پوهنمل خیرالدین خیرخواه رئیس پوهنتون تخار تدویر گردید

جلسه رهبری تحت ریاست پوهنمل خیرالدین خیرخواه رئیس پوهنتون تخار تدویر گردید 2/6/1396 این جلسه پس از برگشت رئیس پوهنتون تخار از کابل و دیدار وی با مقامات وزارت تحصیلات عالی و رئیس اجرائیه دولت به هدف ارائه جزئیات سفرش به مرکز کشور و استماع گزارش هیئت نظارتی پوهنتون تخار از جریان امتحانان کانکور موسسات تحصیلات عالی خصوصی در این ولایت که بتاریخ 31 اسد سال جاری برگزار گردیده بود، تدویر گردید. در این جلسه رئیس پوهنتون تخار ابتدا فعالیت های رؤسای پوهنحی ها و بخش های علمی را ارزیابی و سپس به استماع گزارش اجراآت تیم های نظارتی این پوهنتون که بخاطر اخذ و نظارت از پروسه امتحانات کانکور موسسات تحصیلات عالی خصوصی تخار مؤظف شده بودند، پرداخته و به بررسی گرفت. در جلسه طبق گزارش هیئت نظارتی بعضاً نقیصه ها و چالش ها در سیستم کاری و پروسه امتحان کانکور موسسات تحصیلات عالی خصوصی مشاهده گردیده بود، مورد بحث قرار گرفته فیصله گردید تا در روز های نه چندان دور بخاطر رفع چالش ها تدابیر لازم اتخاذ و راه های حل آن دریافت و اقدام جدی گردد همچنان فیصله به عمل آمد تا در این خصوص با مسوولین موسسات تحصیلات عالی خصوصی مشترکاً جلسه گرفته شود. متعاقباً آقای خیرخواه گزارش مفصل سفر و دیدارش را با مقامات عالی در مرکز کشور به اعضای جلسه ارائه کرد که بخشی از گزارش آن بدین قرار است:

.1صحبت با داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه دولت در قسمت اخذ بست های کادری به پوهنتون تخار که در زمینه رئیس اجرائیه با وزیر تحصیلات عالی صحبت و موضوع به شورای وزیران پیشکش و مورد بحث قرار گرفته و در سال 1397 در حدود 20 بست به این نهاد در نظر گرفته شده.

2. دیدار و صحبت با سرپرست وزارت تحصیلات عالی، معین علمی و بخش های مختلف این وزارت بخاطر اخذ منظوری و ایجاد پوهنحی طب در چوکات پوهنتون تخار و ارائه طرح ها و پیشنهادات به بخش های مربوطه در خصوص ایجاد این پوهنحی.

3. پیشنهاد و طی مراحل مقدماتی اسناد و طرح ایجاد و توزیع نمرات رهایشی و یا شهرک رهایشی برای استادان پوهنتون تخار و اخذ موافقه بخش های مربوطه که رهبری وزارت تحصیلات عالی مکانیزم توزیع نمرات و یا شهرک رهایشی را در آینده های نزدیک طرح و جهت منظوری به مراجع پیشکش خواهند کرد.

4. اقدام جدی در تطبیق و عملی ساختن تفاهم نامه علمی که قبلاً میان پوهنتون تخار و پوهنتون ملی کشور تاجکستان امضاء گردیده است.

جلسه با دعای خیر و فلاح به اختتام رسید.