جلسه‎ی کمیته‎ی ارتقای کیفیت و اعتباردهی در دانشگاه تخار تدویر یافت 17 سرطان 1398

جلسه‎ی کمیته‎ی ارتقای کیفیت و اعتباردهی در دانشگاه تخار تدویر یافت 17 سرطان 1398

جلسه‎ی کمیته‎ی مرکزی ارتقای کیفیت و اعتباردهی دانشگاه تخار تحت ریاست پوهندوی خیرالدین خیرخواه رئیس دانشگاه با اشتراک پوهنوال سعدالدین سعیدی معاون علمی، نثار احمد بارز معاون مالی و اداری، رؤسای دانشکده ها و اعضای کمیته‎ی مرکزی ارتقای کیفیت و اعتباردهی، به منظور بررسی فعالیت های انجام شده در این کمیته برگزار شد.

در جلسه روی خلاهای موجود که سبب عدم تکمیل و تطبیق کامل معیارهای پیش بینی شدهی ارتقای کیفیت و اعتباردهی گردیده است، مورد بحث قرار گرفته و جهت رفع آن تدابیر لازم اتخاذ شد.