امتحانات پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی توسط نهادهای دولتی اخذ خواهد شد 16 سنبله 1398

امتحانات پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی توسط نهادهای دولتی اخذ خواهد شد 16 سنبله 1398

با روی کار آمدن اداره ملی امتحانات، تمامی امتحانات جمعی و کانکور سکتورهای تحصیلی و اداری از سوی این اداره اخذ گردیده و وظیفه اصلی اداره ملی امتحانات را تشکیل داده است.

با این حال، وزارت تحصیلات عالی توأم با اداره ملی امتحانات با ارائه طرح جدید به ریاست جمهوری کشور خواستار اخذ امتحانات کانکور پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی از سوی اداره ملی امتحانات تحت نظر وزارت تحصیلات عالی شده و سر انجام طرح یاد شده توسط رئیس جمهوری کشور منظور و پیرامون برگزاری و اخذ امتحانات نهادهای تحصیلی خصوصی فرمان صادر گردیده است.

در طرزالعمل اخذ امتحانات نهادهای تحصیلی خصوصی و طبق فرمان رئیس جمهوری، به تمام نهادهای علمی دولتی صلاحیت و مسوولیت داده شده که امتحانات دانشگاه ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی تحت نظر نهادهای علمی دولتی اخذ گردد.

بر بنیاد این طرزالعمل و مسوولیت های که بالای نهادهای دولتی نهاده شده، پس از این امتحانات نهادهای خصوصی از سوی اداره ملی امتحانات تدویر و نحوه مدیریت و نظارت آن به عهده نهادهای علمی دولتی می باشد.

پس از آنکه طزرالعمل اخذ امتحانات دانشگاه ها و موسسات خصوصی و فرمان رئیس جمهوری به اداره دانشگاه تخار مواصلت ورزید، رئیس دانشگاه تخار عجالتاً با تدویر جلسه فوق العاده جهت تطبیق مواد طرزالعمل یاد شده، تدابیر لازم را برای اخذ امتحانات کانکور نهادهای خصوصی تخار اتخاذ نمود.

در جلسه نماینده های با صلاحیت این اداره به منظور اخذ امتحانات کانکور موسسات خصوصی تخار تعیین و آماده‎گی کامل به آن گرفته اند.

قرار است امتحانات کانکور داوطلبان موسسات تحصیلات عالی خصوصی تخار به تاریخ 17 سنبله 1398 توسط نماینده های اعزامی اداره دانشگاه تخار اخذ گردد.