نشست رئیس دانشگاه تخار با رؤسا و مسوولین مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی تخار به تاریخ 4/6/1396 تدویریافت

نشست رئیس دانشگاه تخار با رؤسا و مسوولین مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی تخار 4/6/1396

رئیس و اعضای رهبری دانشگاه تخار به منظور هماهنگی کاری، استماع گزارش فعالیت های موسسات تحصیلات عالی خصوصی در ولایت تخار و دریافت راه حل برای رفع برخی چالش ها و نواقص که در بخش های مختلف نهادهای تحصیلی خصوصی موجود بود، با رؤسا و مسوولین این نهادها تشکیل جلسه نمودند.

در این جلسه پوهنمل خیرالدین خیرخواه رئیس دانشگاه تخارضمن تعارف با رؤسا و مسوولین موسسات تحصیلات عالی خصوصی تخار؛ حضور آنان را به جلسه و دانشگاه تخار خیر مقدم عرض نموده، مسوولین این نهادها را برای ارائه خدمات بهتر و تلاش های بیشتر در جهت ارتقای کیفیت و سطح دانش افراد جامعه تشویق و حمایت کرد.

در این جلسه رؤسا و مسوولین مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی راه سعادت، فجرستان، پیمان و خانهی دانش اشتراک داشتند که ابتدا مسوولین نهادهای تحصیلی خصوصی گزارش فعالیت ها و گزارش چگونگی اخذ امتحانات کانکور را که در (31 اسد سال جاری) برگزار گردید، ارائه نمودند و در زمینه پس از غور و بررسی همه جانبه از جانب رئیس دانشگاه تخار جهت تطبیق پالیسی وزارت تحصیلات عالی و معیارهای اکادمیکی هدایت لازم داده شد.

همچنان برخی مشکلات، چالش ها و نواقص که در بخش های مختلف این نهادها رونما گردیده بود در جلسه مورد بحث قرار گرفت و در نتیجه فیصله به آن شد تا موسسات تحصیلات عالی خصوصی منبعد با درنظرداشت اصول اکادمیک و طرزالعمل وزارت تحصیلات اجراآت بالموقع نموده و با هماهنگی اداره دانشگاه تخار اقدام خواهند کرد.

رئیس دانشگاه تخار گفت: چون جامعهی ما بخصوص قشرجوان به دانش و تحصیلات عالی که پاسخگو به نیازمندی های جامعه و کشور باشد بیشتر از هر چیز دیگر نیاز داشته و در این راستا تنها دانشگاه های دولتی نمی توانند چنین نیازمندی ها را مرفوع سازند بنأً نهادهای تحصیلی خصوصی در کنار این دانشگاه ها به مثابهی یک نهاد همکار و مًکّمِل در چوکات وزارت تحصیلات عالی و در چتر دانشگاه های دولتی فعالیت های خویش را به پیش برند.

مسوولین موسسات تحصیلی خصوصی چالش ها و کاستی ها را در نهادهای شان می پذیرند؛ اما می گویند: برای بیرون رفت از آن همواره در تلاش اند و یکبار دیگر وعده سپردند تا در آینده های نزدیک همه موارد چالش ها و نواقص مرفوع و یک سیستم منظم و معیاری را ایجاد و برای ارتقای کیفیت درسی، معیاری سازی سیستم آموزشی و تدریسی طبق رهنمود و پالیسی وزارت تحصیلات عالی وارد عمل خواهند شد.

قابل یادآوری است که تنها دروس دانشکدهی تعلیم و تربیه موسسه تحصیلات عالی راه سعادت براساس موافقه وزارت تحصیلات عالی با درنظرداشت ساعات درسی معیاری در جریان یک هفته سه روز رسمیات درسی داشته و خواهد داشت.