آغاز امتحان نهایی سمستر خزانی سال 1396 در دانشگاه تخار

آغاز امتحان نهایی سمستر خزانی سال 1396 در دانشگاه تخار
5 قوس 1396
امتحانات سمستر خزانی سال تحصیلی 1396 دانشگاه تخار موفقانه و در فضای امن و شفاف آغاز گردید. براساس فیصله شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی و تصویب شورای علمی دانشگاه تخار، امتحان نهایی سمستر خزانی سال جاری طبق طرزالعمل وزارت تحصیلات عالی و لایحه امتحانات در فضای شفاف و عاری از هرگونه چالش ها آغاز گردیده و این پروسه تا آخر ماه جاری ادامه خواهد داشت.
دور نهایی پروسه امتحانات سمستر خزانی سال تحصیلی 1396 در دانشگاه تخار همانند سایر پوهنتون های مناطق سرد سیر کشور مطابق فیصله شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی و تصویب شورای علمی اداره دانشگاه تخار به تاریخ پنج قوس رسماً آغاز گردید.
در این امتحانات در حدود هفت هزار تن محصل که شامل دانشکده های هفتگانه می باشند اشتراک دارند و از جمله بیشتر از یک هزار تن اعم از قشر اناث و ذکور در سال جاری فارغ و به جامعه تقدیم خواهند شد.
پوهندوی قدرت الله دانیار معاون علمی و سرپرست ریاست پوهنتون تخار، پوهنمل محمد قاسم آریا معاون امور محصلان و رییس کمیته مرکزی امتحانات دانشگاه و پوهنیار رحیم الله شریفی سرپرست معاونیت مالی و اداری با جمع از رؤسای دانشکده ها و اعضای کمیته امتحانات دانشگاه تخار در نخستین روز امتحان از همه بخش ها بصورت جدی نظارت و بازدید به عمل آورده و در قسمت تأمین بیشتر شفافیت، رعایت نظم و دسپلین، تأمین عدالت و جلوگیری از هر گونه مداخلات و حق تلفی به مسوولین و استادان تاکید نموده و برای همه محصلان آرزوی موفقیت بیشتر نمودند.
با این حال آن عده از محصلان که در روز نخست امتحان حضور و اشتراک داشتند از وضعیت و چگونگی آغاز و جریان امتحانات شان رضایت کامل داشته و از سایر محصلان نیز می خواهند تا با درنظرداشت زحمات شان در این مرحله سرنوشت ساز بیشتر از پیش تلاش نمایند.
دیده میشود آنچه که از عوامل برقراری نظم و شفافیت در روند برگزاری امتحان رونماست نتیجه زحمات بی دریغ و همه جانبه استادان و کارمندان این نهاد علمی هست که محصلان در تحت چتر این نظام دارند تحصیل و تعلیم می نمایند.
اما چگونگی روند بررسی ها و نظارت از این جریان را استادان و اعضای کمیته امتحانات چنین بیان می کنند.
از سوی دیگر معاون امور محصلان و مسوول عمومی کمیته امتحانات دانشگاه تخار دسترسی به چنین یک نظم و شفافیت در برگزاری امتحانات را وابسته به تلاش های مشترک همه جانبه استادان و محصلان و تطبیق موفقانه لایحه امتحانات وزارت تحصیلات عالی در این نهاد می داند.