ویدیوکنفرانس در رابطه به تعدیل و انکشاف نصاب آموزشی در پوهنتون ها تدویر گردید

موضوع نشست : انکشاف نصاب تحصیلی

  مکان : وزارت تحصیلات عالی

   نحوه جلسه : ویدوکنفزانس

   تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۶

         قسمیکه همه مستحضر هستند مقام محترم وزارت در رابطه به تعدیل و انکشاف نصاب آموزشی در پوهنتون ها فعالیت های عملی  را  آغاز نموده است که در پیوند به این مساْله ویدوکنفرانس  تدویر گردید که در آن محترم وزیرصاحب تحصیلات عالی، معین محترم علمی،  معین محترم مالی واداری، رئیس محترم انسجام امور اکادمیک و رواسای محترم پوهنتون های ( ۱۸) گانه دولتی شرکت ورزیده بودند که از پوهنتون محترم تخار رئیس صاحب دانشگاه، معاون صاحب علمی، مسئول محترم کمیته مرکزی نصاب و مدیرعمومی ارتقای کیفیت و اعتباردهی اشتراک ورزیده بودند.

           نخست محترم وزیر تحصیلات عالی باگفتن خوش آمدید پیرامون ضرورت و تغییری نصاب تحصیلی در نهاد های تحصیلات عالی بحث مفصل  وهمه جانبه نموده و هدایات زیر را ایراد فرمودند:

O هریک از پوهنتون ها مکلف اند پلان کاری مشخص تهیه نموده همرای گزارش از نحوه فعالیت های شان  درجریان هفته جاری عنوانی مقام وزارت ارسال بدارند.

 O دعوت سکتور های دولتی و خصوصی در پوهنتون ها و تقسیم بندی سکتورها به پوهنحی های مرتبط ، توزیع و تکمیل پرسشنامه ها از سکتورهای مربوطه جز مکلفیت های رسمی این برنامه می باشد.

O نقش اساسی سکتورهای دولتی و خصوصی در قسمت تمویل، بازار کار، نیاز مندی ها و استخدام فارغ التحصیلان بوده پوهنتون های محترم توجه جدی مبذول بدارند.

O هرپوهنتون بادرنظرداشت شرایط اقلیمی و بازار کار نصاب تحصیلی خویش را پیش بینی نموده می تواند.

          O نصاب پیش بینی شده باید پاسخگوی نیاز مندی های جامعه، منطقه و در سطح بین الملل بوده باشد.

O گزارش های نصاب باید کتبی عنوانی ریاست انکشاف برنامه های علمی ارسال و هم از طریق ویدوکنفرانس ها در هر (۱۵) روز یکبار گزارش ده خواهند بود.

         دربخش دوم برنامه معین صاحب علمی مقام محترم وزارت  پیرامون موضوع صحبت نموده  وخواستار گزارش از پوهنتون های مربوطه گردیدند، روآسای محترم پوهنتون ها هژده گانه گزارش ارایه نموده اند،  که محترم پوهنمل خیرالدین خیرخواه رئیس دانشگاه   معلومات مفصل و همه جانبه را در مورد فعالیت های انجام شده در بخش کریکولم و انکشاف نصاب:  از ایجاد کمیته مرکزی در سطح پوهنتون و کمیته های فرعی نصاب در سطح پوهنحی ها،ارسال طرح رهنمودی، چک لیست ها وپرسشنامه ها، تدویر جلسات با محصلان و جمع آوری نظریات آنها، در یافت نظرفارغان سه سال آخیر، تدویر جلسات با استادان دیپارتمنت و جمع آوری نظریات آنها، همکاری همه جانبه ریاست های پوهنحی در بخش نصاب،تدویر یک برنامه به سطح پوهنحی و تشریح رهنمود نصاب تحصیلی توسط عضو مرکزی نصاب،همکاری با پوهنحی ها برای رفع مشکلات آنها در رابطه به نصاب، پیگیری موارد بازنگری نصاب های تحصیلی با پوهنحی های مربوطه و تدویرمجلس با استخدام کنندگان(سکتور خصوصی و دولتی ) توسط پوهنحی اقتصاد وغیره فعالیت ها از جمله موارد بود که  در کنفرانس گزارش داده شد، بعداز استماع گزارشات از پوهنتون های اشتراک کننده به سوالات مطرح شده پاسخ ارائیه گردید.

       دربخش سوم برنامه رئیس محترم انسجام اموراکادمیک درمورد مراحل مختلف برنامه های  انکشاف نصاب تحصیلی چنین یادآوری نمودند:

 

 

 

مرحله اول : در انجام فعالیت ها سلسله مراتب در نظر گرفته خواهد شد؛ تمام نظریات از دیپارتمنت ها، پوهنحی ها و بعدآ ریاست پوهنتون توسط اعضای مرکزی نصاب توحید گردیده عنوانی مقام وزارت ارسال می گردد.

مرحله دوم : همه ی نظریات جمع آوری گردیده از پوهنتون های مرکز و ولایات در سطح وزارت توحید و درنصاب تحصیلی گنجانیده خواهد شد آن هم در کلسترهای مختلف، اولین کلسترتجدید  نصاب تحصیلی در سطح وزارت از پوهنحی حقوق خواهد بود.

مرحله سوم : بعداز تغییر نصاب تحصیلی برنامه های ظرفیتی در نظرگرفته خواهد شد، مثلآ تقدیم سمینارها، کنفرانس ها  ورکشاپ ها برای اساتید در مورد روشهای نوین تدریس، ورکشاپ برای لابرانت ها ....

مرحله چهارم : ارزیابی از مفردات جدید، شناخت دقیق از پیشرفت ها، دست آوردها، مشکلات و راه های حل در نظر گرفته خواهد شد.

O پوهنتون های مربوطه مکلف اند یک ورکشاپ را روی موارد بازنگری نصاب تحصیلی در رخصتی های زمستانی در نظر بگیرند.

          O تمام موارد بازنگری شده باید امضا و تائیدی اعضای کمیته ی نصاب پوهنتون را داشته و بعدآ به وزارت گسیل گردد.

O مرجع تطبیق تمام قوانین و طرزالعمل ها دیپارتمنت ها، پوهنحی ها و ریاست خواهد بود؛ در صورت عدم تطبیق قوانین به طورمثال: استخدام استادان بدون مراحل قانونی، خلاف رشته، تقریظ های غیراکادمیک ... اگر به ریاست انسجام اموراکادمیک ارسال گردد، پوهنتون های مربوطه توصیه کتبی، اخطار و اخبار به تمام پوهنتون ها در سطح وزارت خواهد بود.

        نکات مهم و اساسی گزارش ویدوکنفرانس خدمت تان گسیل گردیده،  ریاست های مربوطه مکلف اند  باتوجه به هدایات فوق گام های عملی را از دیپارتمنت ها، کمیته ها وپوهنحی ها آغاز نموده در روشنایی پلان عملیاتی در رابطه به طرح رهنمودی بازنگری و معیاری سازی کریکولم ها مطابق جدول زمانی بیشتر از پیش با آمریت های دیپارتمنت، اعضای مرکزی و فرعی نصاب پوهنحی همکاری همه جانبه نموده از نحوه فعالیت های شان گام به گام گزارش دهند.

 

بااحترام

پوهنمل خیرالدین خیرخواه

رئیس پوهنتون تخار