اهداف

 

ماموریت (رسالت)

با ماموریت های ذیل دانشکده اقتصاد از اهداف دانشگاه تخار حمایت می نماید:

1.     رهنمایی  سالم محصلین به منظور ایجاد تخصص و موفقیت های شغلی آنها.

2.      انجام فعالیت های علمی و تحقیقی بمنظور تقویت دانشکده.

3.     ارایه خدمات دانشگاهی برای  پیشرفت جامعه.

دیدگاه

دانشکده اقتصاد آرزومند است که:

1.     معیار های بلند علمی را اجرا و تقویت نماید.

2.      برای محصلین تعلیمات باکیفیت را فراهم نموده و به آنها احترام بگذارد.

3.     فرصت های شغلی را برای محصلین فراهم نماید.

4.     با جوامع پیشرفته به رقابت بپردازد.

5.      از پیشرفت و نوآوری دوامدار حمایت نماید.

اهداف

اهداف دانشکده را می توان قرار ذیل ارایه نمود:

1.     فراهم نمودن و انتقال مهارت های اقتصادی که محصلین را توانا بسازد.

2.     عرضه خدمات تحصیلی در رشته اقتصاد تا نیازمندی های اقتصادی جامعه و بازار کار در سطح ملی و بین المللی برآورده شود.

3.     تقویت و بهبود دانشکده و سطح دانش اساتید آن برای اینکه توانسته باشند تحقیقات علمی ابتدایی و پیشرفته را انجام داده تا اینکه سطح دانش پیش رفته و برای مشکلات موجود در اقتصاد کشور، و ادارات دولتی را ه های حل مفید را فراهم نماید.

قــــــــوت ها

1.     امنیت نسبی حاکم درمنطقه .

2.     ساحه وسیع باداشتن ماسترپلان  در این دانشگاه.

3.     داشتن کادرعلمی، کارمندان و محصلان .

4.     همکاری مقامات محلی و شورای مردمی این ولایت.

5.     داشتن محیط سبز

فرصت ها

1.     موجودیت دونرهای داخلی ودونرهای خارجی.

2.     ذهنیت  وهمکاری مردم عامه درقبال دانشگاه.

دیپارتمنت ها

Ø                  امور مالی وبانکی.

Ø                  منجمنت واداره تشبثات.