وضعیت فعلی ودست آوردها

تاریخچه و حالت موجود دانشکده اقتصاد

دانشکده اقتصاد درسال ۱۳۹۱ با دو دیپارتمنت تحت عنوان امورمالی وبانکی و منجمنت اداره تشبثات با تعداد  ۱۱۰ تن دانشجو از طبقه اناث و ذکور شروع به فعالیت نمود طی سه دوره فراغت در حدود ۲۶۶ تن دانش آموخته اقتصاد را جهت خدمت گذاری تقدیم جامعه کرده است که از جمله ۲۴۰ تن را ذکور و ۲۶ تن را طبقه اناث تشکیل می دهد فارغان دانشکده اقتصاد به ترتیب سال ها و با تفکیک ذکور واناث در ذیل بیان می گردد.

1.     در سال ۱۳۹۴ در حدود ۹۰ تن دانش آموخته که از جمله  ۸۳ تن ذکور  و ۷  تن اناث را شامل می گردید فراغت حاصل کرده است.

2.     در سال ۱۳۹۵ در حدود ۷۶ تن دانش آموخته را که از جمله  ۶۸ تن ذکور  و ۸ تن اناث را شامل می گردید تقدیم جامعه کرده است.

3.     در سال ۱۳۹۶ در حدود ۱۰۰   تن دانش آموخته که از جمله  ۸۹ تن ذکور  و  ۱۱  تن اناث را شامل می گردید ازین دانشکده سند های فراغت شان را بدست آورده اند.

در سال ۱۳۹۶ در حدود ۴۶۵ تن دانشجو درین دانشکده مصروف تحصیل بودند که در حدود ۱۰۰ تن آن فارغ التحصیل گردید ولی در حال حاضر در حدود ۳۶۵ تن دانش جو درین دانشکده موجود هستند که  برای سال ۱۳۹۷ به تحصیل شان ادامه می دهند در ضمن تعداد جدید الشمولان سال ۱۳۹۷ با جمع آنها افزوده خواهند شد.

تعداد دانشجویان با تفکیک صنف، ذکور و اناث برای سال ۱۳۹۷ در ذیل شرح گردیده است.

1.     صنف اول سمستر دوم در حدود ۱۳۷ تن که از جمله ۱۱۹ تن ذکور و ۱۸ تن از طبقه اناث.

2.     صنف سوم درحدود ۱۲۷ تن که از جمله  ۱۰۱ تن ذکور و ۲۶  تن از طبقه اناث.

3.     صنف جهار در حدود ۱۰۱ تن که از جمله ۹۰ تن ذکور و ۱۱ تن از طبقه اناث می باشند.

در بخش استادان در حدود ۸ تن استاد بحیث کادر علمی استخدام شده اند و یک تن دیکر پروسه استخدام اش نهایی شده است با این وجود می توان کفت که در اخیر سال ۱۳۹۶ تعداد اساتید این دانشکده به ۹ تن می رسد که در ذیل تمام خصوصیات اساتید درج گردیده است.

دانشکده اقتصاد تعمیر مستقل تدریسی نداشته بلکه از تعمیر تدریسی انجنیری استفاده می نمایید که صنف های مناسب برای تدریس بوده می تواند.

دانشگاه تخار یک تعمیر خیلی زیبا برای کتاب خانه دارد اما درآن کتاب های مربوط به اقتصاد به تعداد معدود دیده می شود که نشان دهنده محدودیت درین بخش می باشد ولی دانشکده اقتصاد خود به اثر سعی و تلاش اداره این دانشکده یک تعداد کتاب در اختیار دارد که برای معیارات امروزی کفایت نمی کند بهر صورت قابل استفاده برای استادان و دانشجویان دانشکده اقتصاد می باشد.

کمیته ها

کمیته های متخلف درسطح دانشکده اقتصاد فعال می باشند:

 1. کمیته فرهنگی.

 2. کمیته تضمین کیفیت.

 3. کمیته نصاب.

 4. کمتیه تحقیق.

 5. کمیته نظم و دسپیلین.

 6. کمیته E – learning.

 7. کمیته امتحانات.

 8. کمیته مشورتی.

 9. کمیته ورزش.

مبارزه بافساد

 1. تقویت کمیته امتحانات و تطبیق سیستم کتینگ به منظور شفافیت و ایجاد عدالت در امتحانات.

 2. تنظیم تقسیم اوقات امتحانات محصلان.

 3. تنظیم تقسیم اوقات عادلانه به منظور توظیف کارکنان در اضافه کاری.

 4. ایجاد کمیته نظم و دسپلین به منظور رسیده گی به شکایات دانشجویان.

 5. رسیده گی در مورد عرایض دانشجویان پیرامون تجدید نظر پارچه ها.

توأمیت ها و تفاهم نامه ها

دانشکده اقتصاد در سال ۱۳۹۶ با چهار اداره دولتی تفاهم نامه های همکاری را به امضا رسانده است.

 1. ریاست اقتصاد ولایت تخار.

 2. ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت تخار.

 3. ریاست شهر سازی ولایت تخار.

 4. آمریت احصاییه ولایت تخار.

در ضمن تلاش خواهند نمود تا با ادارات زیربط دیگر تفاهم نامه های همکاری به امضا رساند.

جلب مساعدت ها

دانشکده اقتصاد برای جذب مساعدت ها در راستا های ذیل تلاش می نماید:

 1. تأمین ارتباطات و گفتگو با نهاد ها و سازمان های ملی و بین المللی به منظور جذب مساعدت ها در سطح ولایت تخار.

 2. ایجاد توانایی تهیه و تنظیم پروپوزل تا با استفاده از آن منابع را جذب نماید.

 3. اجرای تحقیقات علمی.

 

جندر

دانشکده اقتصاد باورمند به تساوی حقوق زنان و مرد می باشد و با در نظر داشت چالش ها و مشکلات که فرا راه زنان و جود دارد، این دانشکده تلاش می نماید که با اجرای برنامه های ذیل فُرصت ها را برای زنان فراهم نماید.

 1. دانشکده تلاش می ورزد تا در برنامه های ماستری به استادان طبقه اناث اولویت دهد.

 2. در استخدام استادان تعادل جنسیت را حفظ می نماید.

خلق عواید

دانشکده اقتصاد با طرح و اجرای برنامه های ذیل خلق عواید می نماید:

 1. از طریق کارت هویت دانشجویان.

 2. از طریق دیپلوم.

برنامه های علمی

در زمینه معیاری سازی سیستم و ارایه خدمات با اعتبار و معیار علمی فعالیت های ذیل اجرامی شود.

 • ارتقاظرفیت استادان .

 • ازدیاد تشکیل اکادمیک دانشکده.

 • رسیدن به معیار های بین المللی

طرح و پیش برد تحقیقاتی علمی

برای اجرای تحقیقات علمی با اعتبار، برنامه های آموزشی كوتاه مدت برای استادان فراهم می شود، محصلان علاقه مند با همكاری استادان در زمینه تحقیقات علمی سهم داده می شود.

 1. ایجاد كمیته تحقیقاتی درسطح  دانشکده به منظور اصلاح، مشورت و نشرمقالات علمی – تحقیقی استادان.

 2. ایجاد مجله علمی، تحقیقی درروشنایی لایحه ایجاد مجله علمی تحقیقی.

 3. تقویت و غنی سازی كتابخانه موجوده دانشکده.

 4. ایجاد ماهنامه در سطح دانشکده.

 5. ایجاد یک مرکز کلینیک مدیریتی و اقتصادی در سطح دانشکده اقتصاد.

انكشاف و بازنگری نصاب تعلیمی

 1. انكشاف و بازنگری نصاب درسی، دانشکده اقتصاد  تلاش می نماید با اجرای نیازسنجی های آموزشی و با مطالعه و بررسی معیارهای نصاب درسی منطقه دو بار نصاب درسی و مفردات كورسهای اجباری و اختیاری دانشکده را تا پنج سال آینده تجدید نظر نماید.

 

تضمین كیفیت

 تاکنون دانشکده اقتصاد در سطح دانشگاه تخار پیرامون تضمین کیفیت کارهای قابل توجه را انجام داده است، درضمن مواد آموزشی ودرسی به شكل سمستر وار ازسوی آمریت دیپارتمنت و جلسات دیپارتمنت ها بررسی و نظارت می شود. درسها و فعالیت های درسی استادان از جانب محصلان توسط پرسشنامه ها ارزیابی می شود، علاوه براین استادان باتفاهم با همكاری شان درس های یكدیگر را مشاهده و در بهبود آن اقدام مینماید.

روشهای تدریس

استفاده از روش آموزش مبتنی برهدف در تدیس کار گرفته شده است، برعلاوه برای استادان در ختم هر سال تحصیلی وركشاب های دو هفته ای روشهای تدریس، شیوه های ارزیابی و طراحی كورس های آموزشی تدویر می گردد. همچنان بااستفاده از پرجكتور ها نمایش داده می شود.

اما درقسمت تهیه مواد لازمه کوتاهی می نماید.

ایجاد دیپارتمنت های جدید

 با در نظر داشت نیازمندی‌های شدید كه جامعه در زمینه اریه خدمات بهتر درجامعه، یکی از اهداف عمده تحصیلات عالی به سویه ملی، برآورده ساختن نیازهای انکشافی جامعه به نیروی کار متخصص و تحصیل کرده میباشد، بناءً حین ایجاد نهادها و یا انکشاف برنامههای جدید تحصیلی به برآورده شدن این هدف، توجه اساسی صورت گیرد.

دانشکده اقتصاد های ذیل را ایجاد می نماید.

 •  دیپارتمنت  محاسبه.

 • احصایه وکمپیوتر.

زیربناها

 زیربنا یكی از مسایل مهم و ضروری جهت ارایه خدمات درسی سالم و باكیفیت میباشد. بناء دانشکده در زمینه زیربنا برنامه های ذیل را اجرا مینماید.

 1. پیشنهاد و تعقیب ساختمان تعمیر تدریسی برای دانشکده

 2. پیشنهاد یك عراده موتر كاستر به منظور انتقال محصلان به منظور اجرای كارهای ساحوی و عملی .

 3. تجهیز و غنی سازی كتابخانه: تهیه و تدارك (1500) جلد كتاب به زبانهای دری، پشتو وانگلیسی.

 4. ایجاد مركز تكنالوژی و آی تی: به منظور اجرای تحقیقات محصلان و استادان.

 5. ترتیب و فراهم آوری فُرصتهای سیر علمی خارجی به منظور انتقال تجارب و ارتقای مهارتهای علمی و مسلكی استادان.

 

دانشگاه تخار

دانشکده اقتصاد

 

گزارش سالانه دانشکده اقتصاد برای ریاست دانشگاه و کمیته تضمین کیفیت در سال 1398

 

 1. فعالیت های موثر سال فعلی

در این بخش فعالیت های موثر و مفیدی را که در دانشکده اقتصاد با مقایسه سال گذشته انجام شده است به صورت مختصر ارایه ارایه می گردد:

1 – در اولین جلسه شورای علمی مضامین سمستر تقسیم گردید.

2 – ترتیب و تنظیم یک تقسیم اوقات منظم ( با کمیته های هشت گانه، شورای علمی و شورای استادان ) برای تدویر سایر جلسات.

3 – تاییدی کورس پالسی ها پلان های عملیاتی انفرادی و پلان بهبود تدریس دیپارتمنت ها.

4 – تطبیق کورس پالسی ها و کنترول و نظارت از جریان تدریس.

5 – تعین استاد رهنما برای دانشجویان.

6 – ایجاد کمیته های ( فرهنگی، نصاب، تحقیق، نظم و دسپلین، ورزش، تضمین کیفیت، E – learning، مشورتی با دانشجویان و امتحانات).

7 – توزیع عناوین مونوگراف ها برای دانشجویان.

8 – چاپ لایحه های ضروری.

9 – چاپ بروشور دانشکده.

10 – چاپ فصنامه اقتصادی.

11 – چاپ ماموریت و تشکیلات دانشکده.

12 – کنترول از کیفیت تدریس مطابق لایحه تضمین کیفیت.

13 –  تنظیم دانشجویان برای انجام تحقیقات.

14 – تدویر کنفرانس تحقیقی دانشجویان در سطح دانشگاه.

15 – خوشش آمدید گوی از دانشجویان صنوف اول و ارایه خدمات ضروی.

15 – تقدیر از دانشجویان ممتاز و اساتید همکار.

16 – اعزام چهارتن استاد به برنامه ماستری.

17 – تجدید نظر پلانهای ( استراتیژیک، انکشافی، عملیاتی، تطبیقی، کاری سالانه، و ماهانه ) دانشکده.

18 – تدویر جلسات با استخدام کننده های بیرونی، اساتید، دانشجویان و کارمندان جهت تجدید نظر پلانها.

19 – تطبیق اوامر مقامات ذیصلاح.

20 – اجرای سایر وظایف که به این اداره تعلق می گرفت.


 1. نظریات محصلان

همانطوریکه در فورم نظارت سالانه اشاره شده هدف گزارش از نظریات محصلان همان نتیجه ارزیابی نهادهای تحصیلات عالی توسط محصلان می‌باشد. مطابق ماده سوم و چهارم طرزالعمل ارزیابی از کیفیت تدریس استادان، دیپارتمنت‍ها و نهاد تحصیلی مکلف اند خود را با استفاده از پرسشنامه‌های ارزیابی از کیفیت تدریس، توسط محصلان ارزیابی و گزارش توحیدی ارزیابی دیپارتمنتها و سطح نهاد تحصیلی خویش را به ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی ارسال بدارد.

از آنجاییکه نظارت سالانه از برنامه‌های علمی نیز ارزیابی نهادهای تحصیلات عالی  توسط محصلان را دربر می‌گیرد بناءً جهت جلوگیری از تکرار و مشابه بودن آن با پروسه ارزیابی اصلاحی خودی از کیفیت تدریس توسط نهادهای تحصیلات عالی از سال تحصیلی ۱۳۹۷ ماده ۳ و ۴ طرزالعمل ارزیابی از کیفیت تدریس موسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی را تطبیق و گزارش آن را در قالب گزارش نظارت سالانه از برنامه‌های علمی گنجانیده و به وزارت محترم تحصیلات عالی، ریاست  تضمین کیفیت و اعتباردهی ارسال نمایند.

سولات طرح شده برای ارزیابی از کیفیت تدریس استادان توسط دیپارتمنت از دانشجویان:

 • برخورد، سلوک و رویه استاد در برابر محصلان در صنف درسی.
 • قدرت افاده و تفهیم استاد برای تدریس مضمون.
 • چگونگی حاکمیت داشتن استاد به درس.
 • قدرت و توانایی استاد برای کنترول صنف درسی.
 • توانایی و حوصله مندی استاد در پاسخ دادن به سولات محصل.
 • سهم دادن محصلان به درس و استفاده از میتود شاگرد محوری.
 • حاضر بودن استاد در شروع ساعت درسی به صنف.
 • تهیه مواد درسی ( چپتر، کتاب، سلاید ...) و داشتن مآخذ جدید در چپتر.
 • داشتن پلان عملیاتی انفرادی استاد و شریک ساختن آن همراه محصلان.
 • اعلان پالیسی کورس در شروع سمستر و پیشرفت درس مطابق آن.
 • طرح سوالات معیاری در امتحان و رعایت عدالت و شفافیت در نمره دهی.
 • رعایت وقت و نظم در امتحانات.

هر دانشجو برای ۱۲ پرسش پاسخ ارایه نموده بودند که هر پرسش چهار گزینه انتخابی داشت.

گزینه های انتخابی قرار ذیل است:

خیلی خوب – نشان دهنده ۱۰۰ درصد موفقیت است.

خوب – معیار مناسب برای موفقیت است.

متوسط – نشان دهنده ضف است.

خراب – برای تدریس هیچ مناسب نیست.

نتایج به فیصدی نیز تحلیل شده است که فیصدی بالاتر از ۵۰ درصد در مجموعه گیزینه های خیلی خوب و خوب رضایت بخش  و مثبت اما کمتر از آن متوسط و خراب عدم رضایت را نشان می دهد و منفی می باشد.

 

 

 1. نتیجه گیری از سال تحصیلی جاری و پلان کاری برای سال تحصیلی آینده

فعالیت های موثر سال فعلی: فعالیت سال 1397 نشان میدهد که دانشکده اقتصاد با دیپارتمنت های خویش تلاش نموده است تا نواقص و مبودی های سال 1396 را به بهترین صورت انجام دهد که درزمینه دست آورد های نیز قابل مشاهده است.

در مورد فعالیت و رفع نواقص سال گذشته و تایید انجام شدن ویا در حال انجام شدن آن: با توجه به جدول پلان عملیاتی سال 1397 مشخص گردید که اکثریت از پلان های که در سال 1396 انجام نگرفته بود در سال 1397 در اثر تلاش های بی پایان ریاست دانشکده اقتصاد و دیپارتمنت ها به وجه احس انجام شده است اما چند موارد در اثر عدم همآهنگی و همکاری مقامات مسوول انجام نیافته است به رنگ سرخ نشانی شده در اولویت کاری سال 1398 قرار داده می شود.

در مورد پیشرفت محصلان: در سال 1394 به تعداد 140 دانشجو را جذب و به تعداد 90 تن را به جامعه تقدیم داشته است در سال 1395 به تعداد 140 تن دانشجو را جذب و به تعداد 76 تن را فارغ و در سال 1396 به تعداد 140 تن جذب و به تعداد 101 تن فارغ و در سال 1397 به تعداد 140 تن دانشجو را جذب و به تعداد 99 تن را فارغ و به جامعه تقدیم کرده است.

در مورد  استخدام فارغان سال گذشته: با وجودی که از تمام فارغان این دانشکده اطلاع بدست آورده نتوانستیم با استفاده از جدول که در هنگام مراجعه وظایف شان ثبت کرده شده است نشان می دهد که در سال 1394 به تعداد 90 تن دانش آموخته از این دانشکده فارغ از جمله 19 تن آن جذب کار شدند در سال 1395 به تعداد 76 تن فارغ از جمله 11 تن استخدام شده اند در سال 1396 به تعداد 101 تن فارغ از جمله 46 تن آن استخدام و در سال 1397 به تعداد 99 تن دانش آموخته فارغ از با وجودی که جدیداً فارغ شده اند 2 تن آن جذب کار شده اند.

نظریات محصلان: نظریات دانشجویان پیرامون کیفیت تدریس استادان و معیارات 11 گانه تضمین کیفیت ذریعه پرسشنامه ها نظر سنجی شده است به نسبت عدم حضور در جلسات اول درس بعضاً پرسش ها را واقع بنانه پاسخ نداده اند اما در کل قناعت بخش است.

درمورد اقداماتی که در بازنگری دوره‌یی برنامه علمی در طی سال گذشته انجام شده است: مشکلات برملا شده توسط بازنگری دوره یی در سال 1396 شامل پلان علمیاتی و تطبیقی سال 1397 گردید که در اثر سعی و تلاش دانشکده و دیپارتمنت ها بیشتر از نود و پنج در صد ان مشکلات حل گردید پنج درصد باقی مانده خارج از صلاحیت های دانشکده بوده است ولی مسوولین توجه نکرده اند.

گزارش مختصر منابع فزیکی آموزشی: دانشکده اقتصاد تا هنوز تعمیر مستقل تدریسی نداشته با کمبود صنف های معیاری تدریسی و اداری مواجه است، دانشکده، دیپارتمنت ها و مدیریت های از تجهیزات لازم برخور نیستند و از لحاظ تضمین کیفیت مواد و تجهیزات لازم در اختیار ندارد.

منابع بشری (ابراز نظر در مورد تعداد کارمندان و استادان و سطح تحصیل و تخصص آنها): دانشکده که در حال دو دیپارتمنت فارغ ده می باشد نیاز ایجاد دیپارتمنت های جدید نیز دارد اما در اکنون 9 تن استاد دارد که از جمله 5 تن ان در حال فراگیری دوره تحصیلی ماستری هستند با 4 تن استاد موجود و 2 تن کارمند اداری و 2 تن کارگر خدماتی  امور محوله خویش را به پیشبرده است نسبت استاد بر محصل و کارمند برمحصل نشان می دهد که این دانشکده تحت فشار بسیار جدی قرار دارد.

نمونه پلان عملیاتی سالانه دانشکده اقتصاد در سال 1398 که قبلاً در چدول شماره  1 بیان شده بود اما بنا بر مشکلات در سال 1397 انجام داده نشده در اولویت کاری سال 1398 قرار داده شده تا اجراات گردد.

بسمه تعالی

تفاهم نامه همکاری دو جانبه فی مابین دانشکده اقتصاد دانشگاه تخار واداره مستوفیت

مقدمه:

از آنجایکه ادارات محترم دولتی رسالت خویش را ارایه خدمت گذاری به مردم خویش دانسته و خودرا متعهد به آن میدانند, بدین منظور جهت ایجاد و گسترش همفکری وهمکاری های آموزشی، پژوهش این تفاهم نامه فی مابین این دو اداره به امضا میرسد.با امضای این تفاهم نامه طرفین حد اکثر تلاش خویش را در جهت حل مشکلات و معضلات علمی ، تحقیقی و دیگر عرصه های کاری این تفاهم نامه گام موثر در راستای خدمت گذاری به جامعه و مردم خویش برخواهند داشت.

مطابق به حکم ماده (42) قانون اساسی ، هرتبعه کشور مکلف به پرداخت مالیه بوده ونیز حسب هدایت ماده (17) قانون مالیات برعایدات تمام ادارات دولتی وغیردولتی درجمع آوری عواید وانتقال آن از طریق وزارت مالیه به حساب (600100) مسولیت عام وتام دارند.

هدف وزارت مالیه تقویه بنیه مالی دولت ، خودکفائی ، داشتن اقتصاد باثبات ومطمئین هم برای دولت وهم برای خانوادها وتصدی ها میباشد ،که جمع آوری عواید مالیاتی وغیرمالیاتی بادرنظرداشت منابع وچشمه های عایداتی باعث ساخت زیربناها واشتغال زائی بسطح مملکت بوده که از ادوار مختلف حتی قبل ازمیلاد مسیح تااکنون طبق قوانین مختلف درسرتاسردنیا مرعی الاجرا میباشد.

ماده اول (مکلفیت های اداره مستوفیت تخار).

1-فراهم سازی تمام سهولت ها شامل ( دفترکاری ، میز وچوکی وکمپیوتر ) برای اساتید ، کارآموزان وهمکاران بخش .

2-تدویرجلسات نوبتی درختم هرماه وارایه گزارشات از کارکرد های گذشته.

3-انتقال استادان از محل بود وباش به اداره مستوفیت در ایام تدویرجلسه.

4-وضاحت همه موارد فوق به استادان وکارآموزان توسط آمریت مالیه دهنده گان کوچک.

5-ترتیب پلان تطبیقی برای کارآموزان وکارمندان عوایدی جهت توزیع نمبرتشخیصیه مالیه دهی.

6- تصدیق وتقدیر  از زحمات، کارکرد وتلاش های محصلین ممتاز که درگردش برنامه نقش اساسی دارند.

7- رعايت كليه مقررات و ضوابط اعلام شده وزارت محترم تحصیلات عالی  وسایر قوانین نافذه کشور.

ماده دوم: (مکلفیت های اساتید دانشکده اقتصاد دانشگاه تخار)

 1. معرفی سه  سه تن از محصلین ممتاز از هرصنف دانشکده اقتصاد به اداره مستوفیت تخار.
 2. ارائیه طرح ونظریات علمی طی یک مسوده به اداره مستوفیت پیرامون جمع آوری وتثبیت مالیه .
 3. اشتراک درجلسات ماه وار اداره مستوفیت جهت ابراز نظریات علمی وتیوریکی .
 4. ارائه مشوره های لازم به کارمندان مالیاتی درقسمت تثبیت وجمع آوری مالیات..
 5. رعايت كليه مقررات و ضوابط اعلام شده وزارت محترم مالیه  وسایر قوانین نافذه کشور.
 6. حسن نیت با درنظر داشت اصول اداری درانجام به موقع تعهدات مندرج تفاهم نامه هذا.
 7. شریک ساختن سایر موارد و فرصت ها در صورت پیدایش و لزوم دید طرفین.

ماده سوم: مدت تفاهم نامه :

 1. مدت تفاهم نامه از زمان امضاء برای مدت(3) سال تعيين می شود.
 2.  با اعلام قبلی يكی از طرفين قابل فسخ بوده و ضمناً در صورت رضايت طرفين قابل تمديد می باشد.
 3. فسخ تفاهم نامه شامل روابط رسمی دو اداره محترم دولتی نشده، درصورت فسخ تفاهم نامه روابط  رسمی ادارات محترم مطابق قوانین کشور پا برجا خواهد ماند.

 

ماده چهارم : اعتبار تفاهم نامه:

اين تفاهم نامه که تطبیق آن یک دست آورد بزرگ به هردو اداره بوده ، تکمیل و تحقق موارد درج شده  رضایت تمام شهروندان، موسسات محترم دولتی و غیر دولتی را در خود داشته، درج 3 نسخه و چهار ماده گردیده به تاريخ   /     /    به امضاء طرفين رسيده و از تاريخ امضاء معتبر می باشد. اميد است درجهت حصول اهداف طرفین موثر بوده  و رضايت خداوند بزرگ را در پی داشته باشد، بعد از ملاحظه و ابراز نظریات مرعی الاجرا می باشد.

رییس دانشکده اقتصاد 

عبدالفتاح "مجیدی"

 

                        مستوفی ولایت تخار

                    

علام مصطفی"قدوس"