نصاب تحصیلی

نصاب درسی

      نصاب درسی دانشکده اقتصاد دانشگاه تخار مطابق کریکولم واحد ساخته شده سال ۱۳۹۱ وزارت محترم تحصیلات عالی بوده که در تمام دانشگاه های افغانستان استفاده می گردد در جدول ذیل بیان گردیده است.

     کریکولم ( نصاب تحصیلی) دانشکده اقتصاد دانشکاه تخار به اساس سیستم کریدت ( 1391 )

   مضامین سمستر اول             تعداد کریدیت             

ثقافت اسلامی...................................................1

اساسات اقتصاد کلان..  ......................................3

اساسات اقتصاد خورد ..   ....................................3

محاسبه مالی .. .......................,,,,,....................2

ریاضی…….  .................................................2

انگلیسی….  ....................................................2

احصائیه…..  .................................................3

سنجش های اقتصادی  ........................................2

اساسات امورمالی عامه  .......................................3

 مبادی حقوق....................................................2  

سمستر دوم                             تعداد کریدیت

ثقافت اسلامی,,,,,,,,,,,,,,,..,,,,,,,,.......,...,,,,,,,,,.....,,1

اساسات اقتصاد کلان ...........................................2

اساسات اقتصاد خورد...........................................3

محاسبه مالی.....................................................2

ریاضی .........................................................2

انگلیسی..........................................................2

                          

    

صنف دوم

سمستر سوم                 تعدادکرید یت

اقتصادخورد.........................................3

انگلسی برای تجارت...............................2

احتمالات I...........................................3

اقتصاد پولی.........................................3

تاریخ نظریات اقتصادی...........................3

سمسترچهارم                تعدادکریدیت

ثقافت اسلامی.......................................1

اقتصاد کلان........................................3

سنجش مصارف...................................3   

تمویل................................................2

احتمالات............................................2

سنجش مصارف...................................3

انگلسی برای تجارت..............................2

اساسات منجمنت....................................2

  سرمایه گذاری.....................................2

  حقوق اثتصادی....................................2

صنف سوم

دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات

سمستر پنجم                تعدادکریدیت                

اقتصاد بین المللی.....................................3

بودجه عامه( تیوری).................................3

منجمنت................................................3     

تیوری انکشاف.......................................3

مدیریت بازاریابی.....................................3

مدیریت کنترول کیفیت.................................3

ثقافت اسلامی / اقتصاد عامه.........................3

دیپارتمنت امورمالی وبانکی

سمسترپنجم                 تعدادکریدیت

اقتصاد بین المللی I..................................3

بودجه عامه(تیوری).................................3

تیوری انکشاف.......................................3

اقتصاد محیظ زیست.................................3

اقتصاد عامه..........................................3

بیمه....................................................3

ثقافت اسلامی/انفارماتیک...........................3

دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات 

سمسترششم

اقتصاد بین المللی................................3

اقتصاد منطقوی......................................3

تجارت الکترونیک..................................3

بودجه عامه( سیاست)...............................3

مدیریت تشبثات......................................3

تهیه وتدارکات.......................................2 

اقتصاد عامه/وانفورماتیک..........................2

ترینینگ (کار عملی).................................2 

 

دیپارتمنت امورمالی وبانکی

سمسترششم

اقتصاد بین المللی.....................................3

اقتصاد منطقوی.......................................3

بودجه عامه (سیاست)................................3

اقتصاد عامه..........................................2

محاسبه دولتی........................................3

بازارهای مالی وپولی................................3

انفورماتیک /بررسی وکنرول........................2

ترینینگ (کارعملی)...................................2

صنف چهارم

سمستر هفتم

بانکداری........................................................3

سیاست های عمومی اقتصادی.................................3

مدیریت منابع بشری..............................................3

مدیریت مالی......................................................3

سمینار (روش تحقیق)............................................3

کمپیوتر برای احصایه............................................2

          

سمستر هفتم

بانکداری.............................................................3

سیاست های عمومی اقتصادی.....................................3

مدیریت خطرات مالی..............................................3

سیاست های مالی....................................................3

سمینار روش تحقیق..................................................3

کمپیو تر برای احصاییه...............................................2

سمسترهشتم

اقتصاد اسلامی..........................................................3  

مدیریت استراتیژیک...................................................3

بررسی کنترول..........................................................3

سمستر هشتم

اقتصاد اسلامی ..........................................................3

سیاست های پولی........................................................3

استقراض دولت...........................................................3