دیپارتمنت ها

دیپارتمنت ها

دانشکده اقتصاد درسال ۱۳۹۱ با دو دیپارتمنت تحت عنوان امورمالی وبانکی و منجمنت اداره تشبثات با تعداد  ۱۱۰ تن دانشجو از طبقه اناث و ذکور شروع به فعالیت نمود طی سه دوره فراغت در حدود ۲۶۶ تن دانش آموخته اقتصاد را جهت خدمت گذاری تقدیم جامعه کرده است که از جمله ۲۴۰ تن را ذکور و ۲۶ تن را طبقه اناث تشکیل می دهد فارغان دانشکده اقتصاد به ترتیب سال ها و با تفکیک ذکور واناث در ذیل بیان می گردد.

ایجاد دیپارتمنت های جدید

 با در نظر داشت نیازمندی‌های شدید كه جامعه در زمینه اریه خدمات بهتر درجامعه، یکی از اهداف عمده تحصیلات عالی به سویه ملی، برآورده ساختن نیازهای انکشافی جامعه به نیروی کار متخصص و تحصیل کرده میباشد، بناءً حین ایجاد نهادها و یا انکشاف برنامههای جدید تحصیلی به برآورده شدن این هدف، توجه اساسی صورت گیرد.

دانشکده اقتصاد های ذیل را ایجاد می نماید.

ü      دیپارتمنت  محاسبه.

ü     احصایه وکمپیوتر.