تاریخچه

تاریخچه 

دانشکده اقتصاد درسال ۱۳۹۱ با دو دیپارتمنت تحت عنوان امورمالی وبانکی و منجمنت اداره تشبثات با تعداد  ۱۱۰ تن دانشجو از طبقه اناث و ذکور شروع به فعالیت نمود طی سه دوره فراغت در حدود ۲۶۶ تن دانش آموخته اقتصاد را جهت خدمت گذاری تقدیم جامعه کرده است که از جمله ۲۴۰ تن را ذکور و ۲۶ تن را طبقه اناث تشکیل می دهد فارغان دانشکده اقتصاد به ترتیب سال ها و با تفکیک ذکور واناث در ذیل بیان می گردد.

1.     در سال ۱۳۹۴ در حدود ۹۰ تن دانش آموخته که از جمله  ۸۳ تن ذکور  و ۷  تن اناث را شامل می گردید فراغت حاصل کرده است.

2.     در سال ۱۳۹۵ در حدود ۷۶ تن دانش آموخته را که از جمله  ۶۸ تن ذکور  و ۸ تن اناث را شامل می گردید تقدیم جامعه کرده است.

3.     در سال ۱۳۹۶ در حدود ۱۰۰   تن دانش آموخته که از جمله  ۸۹ تن ذکور  و  ۱۱  تن اناث را شامل می گردید ازین دانشکده سند های فراغت شان را بدست آورده اند.

در سال ۱۳۹۶ در حدود ۴۶۵ تن دانشجو درین دانشکده مصروف تحصیل بودند که در حدود ۱۰۰ تن آن فارغ التحصیل گردید ولی در حال حاضر در حدود ۳۶۵ تن دانش جو درین دانشکده موجود هستند که  برای سال ۱۳۹۷ به تحصیل شان ادامه می دهند در ضمن تعداد جدید الشمولان سال ۱۳۹۷ با جمع آنها افزوده خواهند شد.

تعداد دانشجویان با تفکیک صنف، ذکور و اناث برای سال ۱۳۹۷ در ذیل شرح گردیده است.

1.     صنف اول سمستر دوم در حدود ۱۳۷ تن که از جمله ۱۱۹ تن ذکور و ۱۸ تن از طبقه اناث.

2.     صنف سوم درحدود ۱۲۷ تن که از جمله  ۱۰۱ تن ذکور و ۲۶  تن از طبقه اناث.

3.     صنف جهار در حدود ۱۰۱ تن که از جمله ۹۰ تن ذکور و ۱۱ تن از طبقه اناث می باشند.

در بخش استادان در حدود ۸ تن استاد بحیث کادر علمی استخدام شده اند و یک تن دیکر پروسه استخدام اش نهایی شده است با این وجود می توان کفت که در اخیر سال ۱۳۹۶ تعداد اساتید این دانشکده به ۹ تن می رسد که در ذیل تمام خصوصیات اساتید درج گردیده است.

دانشکده اقتصاد تعمیر مستقل تدریسی نداشته بلکه از تعمیر تدریسی انجنیری استفاده می نمایید که صنف های مناسب برای تدریس بوده می تواند.

دانشگاه تخار یک تعمیر خیلی زیبا برای کتاب خانه دارد اما درآن کتاب های مربوط به اقتصاد به تعداد معدود دیده می شود که نشان دهنده محدودیت درین بخش می باشد ولی دانشکده اقتصاد خود به اثر سعی و تلاش اداره این دانشکده یک تعداد کتاب در اختیار دارد که برای معیارات امروزی کفایت نمی کند بهر صورت قابل استفاده برای استادان و دانشجویان دانشکده اقتصاد می باشد.