تاریخچه

مقـــــــدمه

دانشکده اقتصاد از سال ۱۳۹۱ هجری شمسی با دو دیپارتمنت امور مالی و بانکی -  منجمنت و اداره تشبثات در چوکات دانشگاه تخار آغاز به فعالیت نموده و تا حال در راستای خدمت گذاری به فرزندان کشور با درنظر داشت نیازمندهای جامعه از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نورزیده است.

این دانشکده جهت ارتقای مهارت های علمی، تحقیقی، و تحصیلی مکلفیت های خویش را انجام داده که دست آورد های ملموس را نیز به همراه دارد. این دانشکده در نخستین سال فعالیت به تعداد ۱۱۰ تن دانشجو از طبقه ذکور و اناث را جهت فراگیری علوم اقتصادی جذب نموده و درطی چهار دوره فراغت 366 تن دانش آموخته را که 229 تن آن ذکور و 37 تن آن اناث بوده جهت خدمت گذاری تقدیم جامعه کرده است.

در این دانشکده ۹ تن استاد بحیث کادر علمی استخدام شده اند که مصروف خدمت گذاری به هم وطنان عزیز خود می‌باشند، دانشکده اقتصاد تعمیر مستقل تدریسی نداشته بلکه از تعمیر تدریسی انجنیری استفاده می نماید.

دانشگاه تخار یک تعمیر خیلی زیبا برای کتاب خانه دارد اما درآن کتاب های مربوط به اقتصاد به تعداد معدود دیده می شود که نشان دهنده محدودیت درین بخش می باشد ولی دانشکده اقتصاد خود به اثر سعی و تلاش اداره این دانشکده یک تعداد کتاب در اختیار دارد که برای معیارات امروزی کفایت نمی کند بهر صورت قابل استفاده برای استادان و دانشجویان دانشکده اقتصاد می باشد.

بخاطر هرچه بهتر وخوبتر شدن روند کاری درعرصه های مختلف از لحاظ کمی و کیفی و انکشاف متوازن استراتیژیک پلان موجود دانشکده (۱۳۹۵ - ۱۳۹۹) دوباره بازنگری واستراتیژیک پلان جدید     ( ۱۳۹۷ – ۱۴۰۱ ) برای پنج سال آینده ترتیب گردید.                                                                                                                                         

در پلان استراتیژیک مذکور تمام ساحات انکشافی تثبیت و مشخص گردیده، نیازمندیها، چالشها وموفقیتها درجهت ارتقای ظرفیت دانشگاه تفکیک وفراهم آوری زمینههای آموزش، تدریس، تحقیق وتربیهی کادرهای مجرب و متخصص بیان شده است.

دانشکده اقتصاد نیز جهت خدمت گذاری بهتر ومطابق به تحولات ونیاز های روز جامعه برای ارتقای ظرفیت علمی، تحقیقی و آموزشی مکلف است پلان استراتیژیک پنج سالانه خویش را ترتیب نماید.

تاریخچه وحالت موجود دانشکده اقتصاد

دانشگاه تخار درسال۱۳۷۰ در شهر پشاور پاکستان در دیار هجرت تحت نام عبدالله ابن مسعود ایجاد گردیده که درسال ۱۳۷۳ درشهر تالقان ولایت تخار انتقال یافت و در سال ۱۳۷۴ ثبت و راجستر وزارت محترم تحصیلات عالی گردید و در همان سال با ایجاد دو دانشکده ( شرعیات و زراعت ) فعالیتهای اکادمیک خود را شروع نمود.

دانشکده اقتصاد درسال ۱۳۹۱ شروع به فعالیت نمود که در حال حاضر این دانشکده دارای ۲ دیپارتمنت فارغ ده میباشد. که قرار ذیل اند.

  1.  دیپارتمنت امورمالی و بانکی.
  2. دیپارتمنت منجمنت و اداره تشبثات.

 

به تعداد ۹ تن استاد که یک تن به سویه تحصیلی ماستر به رتبه علمی پوهنمل، یک تن به سویه تحصیلی ماستر و ربته علمی پوهنیار و ۷ تن دیگر به سویه تحصیلی لیسانس به رتبه علمی پوهیالی می باشد که از جمله آن ۵ تن شان در حال آموزش برنامه ماستری می باشند دانشکده اقتصاد با استادان موجوده خویش آماده خدمت گذاری به جامعه می باشد، ۷ تن از استادان از طبقه ذکور و دو تن دیکر از طبقه اناث هستند.