پروفایل استادان

 

 پرو فایل اساتید

 

نام و تخلص: عبدالفتاح مجیدی

 درجه تحصیل: ماستر        

 دیپارتمنت: امور مالی وبانکی

 رتبه علمی: پوهنمل

 سال تولد: ۱۳۶۱

 زاد گاه: بغلان

 سال شمولیت در کادر:۱۴ / ۱ / ۱۳۹۱

 ایمل آدرس: Ab.fa.majidi@gmail.com

شماره تماس: ۰۷۰۷۴۹۹۷۹۶ – ۰۷۸۹۹۴۴۵۸ – ۰۷۴۸۸۰۷۹۳۶


نام و تخلص: نبی الله رفعت

 درجه تحصیل: ماستر       

 دیپارتمنت: امور مالی وبانکی

 رتبه علمی: پوهنیار

 سال تولد: ۱۳۶۰

 زاد گاه: تخار

 سال شمولیت در کادر: ۱۴ / ۱ / ۱۳۹۱

 ایمل آدرس: nabiullah.rafat1@gmail.com

شماره تماس: ۰۷۰۰۷۴۸۸۰۸ – ۰۷۱۱۰۹۹۷۱۸ – ۰۷۴۸۶۸۴۳۷۸


نام و تخلص: عبدالشهیر اریس

 درجه تحصیل: ماستر        

 دیپارتمنت: امور مالی وبانکی

 رتبه علمی: پوهیالی

 سال تولد: ۱۳۶۴

 زاد گاه: تخار

 سال شمولیت در کادر:۲۲ / ۹ / ۱۳۹۱

 ایمل آدرس: skaheer.aris@gmail.com

شماره تماس: ۰۷۰۷۰۸۲۸۰۵ – ۰۷۰۷۵۱۹۷۵۱


نام و تخلص: ظاهیره احمدی

 درجه تحصیل: ماستر      

 دیپارتمنت: امور مالی وبانکی

 رتبه علمی: پوهیالی

 سال تولد: ۱۳۶۸

 زاد گاه: تخار

 سال شمولیت در کادر: ۲ / ۱۲ / ۱۳۹۲

 ایمل آدرس: zahiraahmady88@gmail.com

شماره تماس: ۰۷۰۰۷۴۰۴۵۲ – ۰۷۸۶۳۱۳۸۸۹ 


نام و تخلص: رقیب الله رسا

 درجه تحصیل: لیسانس       

 دیپارتمنت: امور مالی وبانکی

 رتبه علمی: پوهیالی

 سال تولد: ۱۳۶۷

 زاد گاه: تخار

 سال شمولیت در کادر: ۱۴ / ۴ / ۱۳۹۴

 ایمل آدرس: Raqib.rasa@gmail.com

شماره تماس: ۰۷۰۳۸۷۰۱۰۴ – ۰۷۷۴۶۰۸۰۷۰ – ۰۷۰۴۴۵۲۰۵۱ – ۰۷۰۳۰۵۸۹۰۶


نام و تخلص: وحیدالله موحد

 درجه تحصیل: ماستر     

 دیپارتمنت: منجمنت و اداره تبشثات

 رتبه علمی: پوهیالی

 سال تولد: ۱۳۶۶

 زاد گاه: تخار

 سال شمولیت در کادر: ۲۱ / ۴ / ۱۳۹۳

 ایمل آدرس: wahidullahmoahid@yahoo.com   - wahidmoahid@gmail.com

شماره تماس: ۰۷۰۷۱۸۸۹۱۹ – ۰۷۷۵۸۰۵۵۸۷


نام و تخلص: محمد فرید مسرور

 درجه تحصیل: لیسانس        

 دیپارتمنت: منجمنت و اداره تشبثات

 رتبه علمی: پوهیالی

 سال تولد: ۱۳۶۵

 زاد گاه: بدخشان

 سال شمولیت در کادر: ۲۲ / ۶ / ۱۳۹۳

 ایمل آدرس: masroor.farid@gmail.com

شماره تماس: ۰۷۰۷۱۲۲۶۶۳


  نام و تخلص: در افشان جیحون

 درجه تحصیل: لیسانس       

 دیپارتمنت: منجمنت و اداره تشبثات

 رتبه علمی: پوهیالی

 سال تولد: ۱۳۶۹

 زاد گاه: تخار

 سال شمولیت در کادر: ۸ / ۹ / ۱۳۹۴

 ایمل آدرس: durafshajn788@gmail.Com

شماره تماس: ۰۷۱۱۹۹۶۹۱۲ – ۰۷۹۳۴۳۱۸۱۲


  نام و تخلص: نورالحق بهراد

 درجه تحصیل: لیسانس       

 دیپارتمنت: منجمنت و اداره تشبثات

 رتبه علمی: نامزد پوهنیار

 سال تولد: ۱۳۷۱

 زاد گاه: تخار

 سال شمولیت در کادر: ۱۳۹۶                                                                                                                                                                                                                                             شـــــــــــهـید

 ایمل آدرس: saydnoorullhaq123@gmail.com

شماره تماس: ۰۷۰۵۲۶۵۰۶۸