اهداف

اهداف ومرام دانشکده تعلیم تربیه :

این دانشکده ازبدوی فعالیتش وظیفه تعلیم وتربیت وتقدیم فارغ التحصیلان وطن دوست ،‌متعهد ووظیفه شناس را بعهده داشته آنرا هدف ومرام خودمیداندتااین اشخاص دربازسای علمی ، فکری ، فرهنگی ، آگاهی ورفاه کشورعزیزمان سهم گرفته تااین کشورجنگ زده مناسب به روز پیشرفت وتوسعه نماید.

ذیلا اهداف ومرام این پوهنحی را شماره وار مینگاریم :

1-   تربیت نسل جوان دلسوزبه وطن ومتعهددررشته های مختلف مطابق نیازجامعه .

2-   تقدیم آموزش باکیفیت (تیوریکی وعملی ) .

3-   ارتقای ظرفیت استادان ومحصلان ازطریق پروسه های کوتاه مدت .

4-   تشویق معنوی استادان ومحصلان مستعدومبتکر.

5-   ارتقای سویه تحصیلی استادان ازطریق بورسیه ها .

6-   همایت ازاستادان ومحصلان مطابق قوانین ولوایح نافذه کشور.

7-   حل مشکلات ازطریق مشوره با استادان وشورای علمی پوهنحی .

8-   شفافیت دراجراات روزمره واجرای امورمطابق اصول .

9-   عیارساختن فعالیت های تدریسی مطابق نیازمندی جامعه وروز.

10-   دریافت نقاط ضعف باجمع آوری نظریات استادان محصلان ودریافت راه حل ها.

11-    تشویق وترغیب استادان به انجام وراه اندازی تحقیقات علمی .

12-   تطبیق سیستم کریدت .

13-   بازنگری مفردات درسی ، اصلاح وعیارساختن لکچرنوت ها همگام باپیشرفت علم ونیاز جامعه .

14-   ایجادروحیه تجسس ، ابتکار، شاگردمحوری ،‌همدیگرپذیری ، تشویق وهمکاری دربخش های مختلف.

15-  داشتن روابط حسنه باسایرنهادهای علمی آموزشی مردم وادارات که دربخش معارف وتعلیم وتربیه فعالیت دارند وپرورش نوجوانان درمکاتب واموراداری وارگانهای دولتی استخدام شده میتواند.