تاریخچه

تاریخچه دانشکده:

دانشکده تعلیم و تربیه در سال 1373 با داشتن دو تن استاد و دو دیپارتمنت (علوم طبیعی و علوم مسلکی) در چوکات دانشگاه تخار شروع به فعالیت نمود، بعد از دو سال فعالیت بنابر شدت گرفتن جنگ های داخلی و دست به دست شدن شهر تالقان، الی سال 1380 از فعالیت باز ماند. اما با روی کار آمدن حکومت انتقالی فعالیت خویش را در سال 1381 دوباره آغاز و اولین دور فارغ التحصیلان را در سال 1383 به جامعه تقدیم نمود.

دانشکده تعلیم و تربیه در تشکیل خود 9 دیپارتمنت (ریاضی، تاریخ، فزیک، کیمیا، جغرافیه، بیولوژی، دری، آموزش کمپیوتر و علوم مسلکی) داشته، 8 دیپارتمنت آن فارغ ده اما صرف دیپارتمنت علوم مسلکی فارغ ده نمیباشد.

این دانشکده در سال 1396 به تعداد 39 تن استاد داشته که از جمله 7 تن از قشر اناث و 32 تن از قشر ذکور با رتب علمی ذیل میباشند:

پوهیالی

پوهنیار

پوهنمل

پوهندوی

پوهنوال

پوهاند

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

17

6

5

0

7

1

2

0

1

0

0

0

 

جدول استادان دانشکده تعلیم و تربیه به اساس درجه تحصیلی

ماستر

جریان ماستری

لیسانس

 

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

 

9

1

8

2

15

4

 

 

تعداد محصلان دانشکده در سال تحصیلی 1396 در هر دو بخش (شبانه و روزانه) به 1855 تن میرسد از جلمه 1049 تن از قشر ذکور و 796 تن از قشر اناث میباشد.

جدول شرح آن با تفکیک هر دیپارتمنت در ذیل داده شده است:

شماره

دیپارتمنت

تعداد محصل

ذکور

اناث

ملاحظات

1

تاریخ

197

110

87

 

2

جغرافیه

196

89

107

 

3

ریاضی

214

129

85

 

4

فزیک

193

131

62

 

5

کیمیا

227

133

94

 

6

بیولوژی

252

102

150

 

7

آموزش کمپیوتر

251

172

69

 

8

دری

221

84

137

 

9

شبانه

104

99

5

 

 

مجموع

1855

1049

796

 

 

این دانشکده از آغاز فعالیت تا اکنون صدها جوان را فارغ التحصیل و به جامعه تقدیم نموده است. چنانچه در سال تحصیلی روان 422 تن (252 تن ذکور و 170 تن اناث) را فارغ التحصیل و به جامعه تقدیم خواهد نمود.