تاریخچه

تاریخچه دانشکده:

دانشکده تعلیم و تربیه در سال 1373 با داشتن دو تن استاد و دو دیپارتمنت (علوم طبیعی و علوم مسلکی) در چوکات دانشگاه تخار شروع به فعالیت نمود، بعد از دو سال فعالیت بنابر شدت گرفتن جنگ های داخلی و دست به دست شدن شهر تالقان، الی سال 1380 از فعالیت باز ماند. اما با روی کار آمدن حکومت انتقالی فعالیت خویش را در سال 1381 دوباره آغاز و اولین دور فارغ التحصیلان را در سال 1383 به جامعه تقدیم نمود.

دانشکده تعلیم و تربیه در تشکیل خود 9 دیپارتمنت (ریاضی، تاریخ، فزیک، کیمیا، جغرافیه، بیولوژی، دری، آموزش کمپیوتر و علوم مسلکی) داشته، 8 دیپارتمنت آن فارغ ده اما صرف دیپارتمنت علوم مسلکی فارغ ده نمیباشد.

این دانشکده در سال 1398 به تعداد 43 تن استاد داشته که از جمله 7 تن از قشر اناث و 36 تن از قشر ذکور با رتب علمی ذیل میباشند:

پوهیالی

نامزد پوهنیار

پوهنیار

پوهنمل

پوهندوی

پوهنوال

پوهاند

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

9

5

3

0

14

1

3

1

6

0

1

0

0

0

 

جدول استادان دانشکده تعلیم و تربیه به اساس درجه تحصیلی

ماستر

جریان ماستری

لیسانس

 جریان دکترا

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

16

2

8

2

11

3

 1

 

 

تعداد محصلان دانشکده در سال تحصیلی 1398 در هر دو بخش (شبانه و روزانه) به 1737 تن میرسد از جلمه 1027 تن از قشر ذکور و 710 تن از قشر اناث میباشد.

 

جدول شرح آن با تفکیک هر دیپارتمنت در ذیل داده شده است:

شماره

دیپارتمنت

تعداد محصل

ذکور

اناث

ملاحظات

1

تاریخ

190

98

92

 

2

جغرافیه

220

102

118

 

3

ریاضی

192

107

85

 

4

فزیک

175

114

61

 

5

کیمیا

209

122

87

 

6

بیولوژی

235

92

143

 

7

آموزش کمپیوتر

249

181

68

 

8

دری

225

94

131

 

9

شبانه

42

37

5

 

 

مجموع

1737

1027

710

 

 

 

این دانشکده از آغاز فعالیت تا اکنون صدها جوان را فارغ التحصیل و به جامعه تقدیم نموده است. چنانچه در سال تحصیلی روان 426 تن (213 تن ذکور و 213 تن اناث) را فارغ التحصیل و به جامعه تقدیم خواهد نمود.