پروفایل استادان

نام و تخلص:                  محمد مصطفی ابراهیمی

درجه تحصیل :                لیسانس

دیپارتمنت:                     آموزش کمپیوتر

رتبه علمی :                   نامزد پوهنیار

سال تولد :                    1367

زادگاه:                        تالقان – تخار

سال شمول در کادر علمی: 1 / 8/ 1397

ایمل آدرس                  :mustafa.ibrahimy@tu.edu.af

شماره تماس          :  0700727280


نام و تخلص:          عبدال امیر علی اوغلی 

درجه تحصیل :                لیسانس

دیپارتمنت:                     آموزش کمپیوتر

رتبه علمی :                   نامزد پوهنیار

سال تولد :                    1373

زادگاه:                        ولسوالی بهارک ولایت تخار

سال شمول در کادر علمی: 28 / 9/ 1398

ایمل آدرس                  :amiralioghli887@gmail.com