پروفایل استادان

نام و تخلص: عبدالفتاح مجیدی

 درجه تحصیل: ماستر        

 دیپارتمنت: امور مالی وبانکی

 رتبه علمی: پوهنمل

 سال تولد: ۱۳۶۱

 زاد گاه: بغلان

 سال شمولیت در کادر:۱۴ / ۱ / ۱۳۹۱

 ایمل آدرس: Ab.fa.majidi@gmail.com

شماره تماس: ۰۷۰۷۴۹۹۷۹۶ – ۰۷۸۹۹۴۴۵۸ – ۰۷۴۸۸۰۷۹۳۶

نام و تخلص: نبی الله رفعت

 درجه تحصیل: ماستر       

 دیپارتمنت: امور مالی وبانکی

 رتبه علمی: پوهنیار

 سال تولد: ۱۳۶۰

 زاد گاه: تخار

 سال شمولیت در کادر: ۱۴ / ۱ / ۱۳۹۱

 ایمل آدرس: nabiullah.rafat1@gmail.com

شماره تماس: ۰۷۰۰۷۴۸۸۰۸ – ۰۷۱۱۰۹۹۷۱۸ – ۰۷۴۸۶۸۴۳۷۸