در باره پوهنځی زراعت

تاریخچه دانشکده زراعت :

 برای نخستین بار پوهنحٌی زراعت درسال  1370 هجری خورشیدی در چوکات پوهنتون عبدالله بن مسعود که بعدا بنام پوهنتون تخار مسمی گردید، درشهرپشاور  پاکستان ایجاد گردید. با پیروزی مجاهدین هسته تشکیلاتی و تجهیزات پوهنتون درسال 1373 به شهرتالقان مرکز ولایت تخار انتقال یافت و درسال 1374 ثبت و راجستر وزارت محترم تحصیلات عالی گردید که به تعقیب آن پوهنحی زراعت در همین سال 1374 فعالیت های اکادمیک خود راشروع نمود. در زمان حاکمیت طالبان این  پوهنحٌی عملاً تعطیل گردیده و دروازه آن بروی دانشجویان بسته شد. با روی کارآمدن اداره موقت در بهار سال 1381 فعالیت های اکادمیک خویش را ازسرگرفت و درمسیرکاروان های تحصیلی افغانستان راه خود را گشود. تا اکنون  به تعداد(     616     ) محصل از  این پوهنحٌی فارغ التحصیل گردید اند. فعلا به تعداد 673 محصل اعم از  ذکور و اناث در چهار دیپارتمنت این پوهنحٌی مصروف فراگیری دانش بوده  و  پروسه تدریس از سوی 15 تن از استادان بسویه  ماستر  و  لیسانس پیشبرده میشود.

 

ديپارتمنت ها:

1-   اگرونومی

2-   اقتصاد و توسعه زراعتی

3-   علوم حیوانی

4-   باغداری

 

لابراتوارها :

پوهنحی زراعت در سطح پوهنتون تخار از بیشترین امکانات و تجهیزات لابراتواری برخوردار میباشد. تجهیزات لابراتواری به سه بخش عمده تقسیم میگردد:

          1- لابراتوار مواد غذایی

          2- لابراتوار خاکشناسی

          3- لابراتوار مایکروبیولوژی

 

دیدگاه

پوهنحی زراعت پوهنتون تخار میخواهد در آینده نزدیک از طرق تدریس، تحقیق علمی، و عرضه حدمات بهتر جایگاه واعتبار علمی واکادمیک خویش را در میان پوهنحی های پوهنتون تخار وپوهنتون های کشور کسب نموده برای اعتبار وشناخت پوهنتون تخار در سطح منطقه ممد ومفید واقع شودپوهنحی زارعت پوهنتون تخار برای تحقق دیدگاه خویش آرزو مند است که:

1.معیار های بلند علمی را اجرا و تقویت نماید.

2. برای محصلین تعلیمات باکیفیت را فراهم نموده و به آنها احترام بگذارد.

3. فرصت های شغلی را برای محصلین فراهم نماید.

4. با جوامع پیشرفته به رقابت بپردازد.

         5. از پیشرفت و نوآوری دوامدار حمایت نماید.

 

ماموریت (رسالت)

پوهنحی زراعت پوهنتون تخار میخواهد زمینه های دسترسی آسان، مناسب ومعیار تحصیلی را فراهم سازد، تاجوانان کشور از این طریق اهداف علمی وتخصصی خویش را تقویت بخشیده، آموز مهارت های لازم وضروری را کسب نمایدف تا مصدر خدمت به کشور شود بنا براین پوهنحی زراعت پوهنتون تخار بااستفاده از ماموریت خویش تحقق اهداف پوهنتون تخار را دمبال و حمایت می نماید:

 1- رهنمایی سالم محصلین به منظورایجاد تخصص وموفقیت های شغلی آنها.

2-  انجام فعالیت های علمی و تحقیقی بمنظور تقویت پوهنحی.

3-  ارایه خدمات پوهنتونی برای  پیشرفت جامعه.

         4- استفاده از آموزش های علمی وتخصصی که سبب کسب مهارت محصلان یا دانشجویان شود میتوان ماموریت خویش را انجام داد.

قــــــــوت ها

1- دارای تعمیرتدریسی مجهز در دو طبقه.

2- دارای لابراتوارمواد غذایی وخاکشناسی.

3- دارای کادر علمی به سویه داکتر، ماستر ولسانس بارتب علمی پوهندوی، پوهنمل، پوهنیار، نامزد پوهنیار وپوهیالی.

4- داشتن ساحه مشخص مطابق ماستر پلان پوهنتون برای ایجاد فارم تحقیقاتی.

5- داشتن منابع بشری کافی برای پیشبرد امورات فارم تحقیقاتی سرسبزی اطراف .

6- داشتن تراکتور با ملحقات آن وغیره وسایل مورد نیاز فارم.

7- داشتن وسایل وتجهیزات کافی برای پیشبرد امورات اداری واکادمیک.

8- داشتن یک کتابخانه کوچک در حدود 400 جلد کتاب مورد ضرورت جهت استفاده استادان.

9- امنیت نسبی حاکم درمنطقه .

10- همکاری مقامات محلی وشورای مردمی این ولایت.

11- داشتن محیط سبز.