در باره پوهنځی زراعت

تاریخچه پوهنحٌی زراعت 

 برای نخستین بار پوهنحٌی زراعت درسال  1370 هجری خورشیدی در چوکات پوهنتون عبدالله بن مسعود که بعدا بنام پوهنتون تخار مسمی گردید، درشهرپشاور  پاکستان ایجاد گردید. با پیروزی مجاهدین هسته تشکیلاتی و تجهیزات پوهنتون درسال 1373 به شهرتالقان مرکز ولایت تخار انتقال یافت و درسال 1374 ثبت و راجستر وزارت محترم تحصیلات عالی گردید که به تعقیب آن پوهنحی زراعت در همین سال 1374 فعالیت های اکادمیک خود راشروع نمود. در زمان حاکمیت طالبان این  پوهنحٌی عملاً تعطیل گردیده و دروازه آن بروی دانشجویان بسته شد. با روی کارآمدن اداره موقت در بهار سال 1381 فعالیت های اکادمیک خویش را ازسرگرفت و درمسیرکاروان های تحصیلی افغانستان راه خود را گشود. تا اکنون  به تعداد(     616     ) محصل از  این پوهنحٌی فارغ التحصیل گردید اند. فعلا به تعداد 673 محصل اعم از  ذکور و اناث در چهار دیپارتمنت این پوهنحٌی مصروف فراگیری دانش بوده  و  پروسه تدریس از سوی 15 تن از استادان بسویه  ماستر  و  لیسانس پیشبرده میشود.

 

ديپارتمنت ها

1-   اگرونومی

2-   اقتصاد و توسعه زراعتی

3-   علوم حیوانی

4-   باغداری

 

لابراتوارها :

پوهنحی زراعت در سطح پوهنتون تخار از بیشترین امکانات و تجهیزات لابراتواری برخوردار میباشد. تجهیزات لابراتواری به سه بخش عمده تقسیم میگردد:

1- لابراتوار مواد غذایی

2- لابراتوار خاکشناسی

3- لابراتوار مایکروبیولوژی

ساحه کار و فعالیت برای فارغ التحصیلان زراعت:

فارغ التحصیلان رشته های مختلف زراعت در ساحات متنوع جامعه میتوانند ایفای خدمت نمایند و فرصت های  بیشمار شغلی در سکتور دولتی و خصوصی در انتظار شان قرار دارد. چنانچه فارغ التحصیلان بخش های  اگرانومی، مالداری، اقتصاد زراعتی و باغداری میتوانند در مربوطات وزارت زراعت، مالداری، آبیاری و مواد غذایی اجرای وظیفه نمایند. همچنان در سکتور خصوصی و انجو ها نیز برای فارغ التحصیلان این پوهنحٌی تقاضای روز افزون وجود دارد. دانشجویانی که رشته اگرانومی را به اتمام میرسانند میتوانند به بهره برداری از اندوخته های خود بیشترین و بهترین محصول زراعتی( غلات، حبوبات و نباتات روغنی) را تولید نمایند و در نتیجه عاید مطلوب را از فی واحد ساحه بدست آورند. فارغ التحصیلان بخش علوم حیوانی نیز میتوانند  در اصلاح حیوانات محلی و ازدیاد محصولات حیوانی نقش برجسته داشته باشند. از آنجا که انتشار تکنالوژی و پخش نتایج تحقیقات زراعتی نقش موثری در ارتقای سطح دانش دهقانان دارد فارغ التحصیلان دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی میتوانند منحیث مروجین این وظیفه بس مهم و حیاتی را ایفا نمایند. همینگونه فارغان بخش اقتصاد زراعتی میتوانند در تنظیم و مدیریت مسایل بازاریابی، ساختن برنامه های زراعتی و بودیجه بندی ، استخدام، مدیریت مزرعه و سازماندهی فعالیت های اقتصادی- زراعتی ایفای خدمت نموده زراعت عنعنوی را به زراعت عصری و تجارتی مبدل نمایند. ازآنجا که صفحات شمال و شمالشرق کشور  از لحاظ اقلیمی و شرایط خاک بستر مناسبی برای تولید میوه جات و سبزیجات میباشد فارغ التحصیلان بخش باغداری میتوانند در این راستا نقش سازنده و موثری در تولید میوه جات و سبزیجات با کیفیت مطابق به ستندرد و سلیقه خریداران داشته باشند. همچنان شکوفایی حرفه باغبانی به مدیریت صحیح و سالم نیاز دارد که تنها کادر فنی باغداری میتواند در این عرصه سهم بسزا داشته باشد.

در نتیجه میتوان گفت که در مجموع فارغ التحصیلان رشته های مختلف زراعت میتوانند نقش بس موثر، فعال و کارآ در بهبود سطح زندگی جامعه داشته و برای محو فقر، گرسنگی و تامین مصئونیت غذایی برای هم میهنان مصدر خدمات ارزنده گردند.