دیپارتمنت اگرانومی

اگرانومی:

اگرانومی که یکی از بخشهای عمده علوم نباتی است, جز مهم پروگرام درسی پوهنحی زراعت را تشکیل می دهد روی همین منظور درسال 1381 بحیث یک دیپارتمنت مستقل در پوهنحٌی زراعت به فعالیت آغاز نمود.هدف عمده واساسی این دیپارتمنت تعلیم وتربیه جوانان بصورت نظری وعملی در ساحات ذیل می باشد, آشنائی محصلین در بخش وراثت ونسلگیری نباتات, مطالعات نظری وعملی عمده زراعتی, طرق مختلف کنترول گیاهان هرزه در مزارع, طرق استفاده از وسایل عصری زراعتی در تولید بهتر نباتات.محصلان کارهای تجربی وتحقیقاتی شانرا در فارم پوهنحی زراعت انجام می دهند, همچنان محصلین سال چهارم جهت کسب معلومات وآگاهی به روش های جمع آوری مواد به منظور نوشتن مسایل تحقیقی, ارایه سیمینار ها در موضوعات مختلف زراعتی به کتابخانه ها, ریاست زراعت  مالداری، آبیاری و مواد غذایی و دیگر مراجع مراجعه می نمایند.

اعضای کادر علمی دیپارتمنت اگرانومی:

1- پوهنمل محمدصفر نوری

2- پوهنیار عین الدین امانی

3- پوهنیار عبدالله دانش

4- پوهنیار برهان الدین وقار

5- پوهنیار جاهد احمد شمس

6- پوهنیار عبدالقدیر نبی زاده

7- پوهیالی سید یونس امینی

8—پوهیالی پروانه احمدی

9- نامزد پوهیالی رامین رائی