اهداف

اهداف این دانشکده:

1- ارائه خدمات آموزشی و  تربیه متخصصین و کادر فنی در بخش زراعت ومالداری.

2- راه اندازی تحقیق و ارائه راهکارهای مناسب درجهت ارتقای سطح تولیدات زراعتی.

3- انتقال تکنالوژی جدید زراعتی به دهاقین از طریق آموزش مستقیم و غیر مستقیم.

4- کمک به تأمین مصؤنیت غذایی از طریق ترویج روش های معاصر زراعت.

5- سهم گیری در امر ایجاد جامعه ی مرفه به وسیله ارتقای سطح زنده گی دهاقین.

6- حمایت از فعالیت های تحقیقی و پژوهشی استادان و محصلان.

7- آموزش باکیفیت مطابق به معیارهای جدید که پاسخگوی نیازجامعه کنونی است.

8- بلند بردن سطح آگاهی محصلان در مورد اضرار مواد مخدر، راه اندازی تحقیق جهت دریافت کشت بدیل کوکنار و ترویج آن .

9- ارتقای سطح دانش مسلکی محصلان و کادرهای فنی که زمینه ساز ایجاد فضای سبز و حفاظت محیط زیست گردد.

10- تقویت وبهبود پوهنحی وسطح دانش اساتید آن برای اینکه توانسته باشند تحقیقات علمی، ابتدایی وپیشرفته را انجام داده تا اینکه سطح دانش پشرفته و برای مشکلات موجود در زراعت کشور، و ادارات دولتی راه های حل مفید را فراهم نماید.