بیوگرافی رئیس پوهنځی

زندگینامه رئیس پوهنحی زراعت پوهنتون تخار

 

safar_noori@yahoo.com ایمیل

0766670070تلـیفون:

 

پوهنمل محمدصفر نوری فرزند محمدعلی در سال 1354 در شهر جدید تالقان مرکز ولایت تخار در یک خانواده کسبه کار چشم بدنیا گشوده و تعلیمات ثانوی خود را  به درجه اعلی در لیسه ابوعثمان تالقانی به اتمام رسانید. و ی در سال 1374 شامل پوهنحٌی زراعت پوهنتون تخار گردید و در سال 1382 از رشته اگرانومی آن پوهنحی با نمرات عالی فارغ التحصیل گردید. در سال 1383 افتخار عضویت کادر علمی پوهنحی زراعت را کسب و تحت نظر مرحوم پوهاند دکتور محمدهاشم سهاک به فعالیت اکادمیک آغاز کرد. وی در سال 1384 یک کورس آموزشی مسلکی را در پوهنتون علوم زراعتی شهر پیشاور پاکستان به اتمام رسانید. در سال 1385  برای یک دوره دانش افزایی به پوهنتون ایالت کلورادوی ایالات متحده امریکا رفت و بعد از فراگیری فنون اصلاح گندم موفقانه به کشور برگشت و مصروف خدمت گردید. وی در سال 1388 برای اخذ درجه ماستری عازم کشور هند گردید و در سال 1390 بعد از تکمیل موفقانه پروگرام ماستری در بخش تولید و تکنالوژی تخمهای بذری از پوهنتون علوم زراعتی شهر بنگلور هندوستان دیپلوم فراغت را بدست آورد. موصوف قبلا در پست های مختلف اداری چون مدیریت عمومی امورمحصلان، آمریت دیپارتمنت اگرانومی و معاونیت پوهنحٌی ایفای وظیفه نموده، علاوتا در کمیته ها و شوری ها عضویت فعال دارند. نامبرده در سال 1390 بعد از ختم برنامه ماستری و  تکمیل شرایط ترفیع به اخذ رتبه علمی پوهنمل نایل گردیده اند. وی بتاریخ 27/9/1392  بنابر حکم مقام محترم  ریاست  جمهوری اسلامی افغانستان  منحیث رئیس پوهنحٌی زراعت تقرر حاصل نموده اند، همچنان موصوف  بحیث یک استاد فعال در دیپارتمنت اگرانومی پوهنحٌی زراعت مصروف تربیه نسل جوان  و کادر فنی ساحه زراعت میباشد. وی با زبانهای دری، پشتو و انگیسی بلدیت داشته و آثار و مقالات علمی نیز برشته تحریر در آورده اند که تا الحال اقبال چاپ را نیافته است.