وضعیت فعلی و دست آوردها

فعالیت های پوهنحٌی زراعت

•در بخش علمی

1- جذب 190تن  محصل جدید الشمول

2- اخذ منظوری و زمینه سازی برای فعال سازی دیپارتمنت باغداری

3- تعیین سرپرست و اخذ منظوری برای دیپارتمنت های علوم حیوانی ، اقتصاد زراعتی و باغداری

4- اجرای ترفیع علمی یکتن از استادان به رتبه علمی پوهنیار

5- اعزام یکتن از  استادان به بورس ماستری به کشور تاجکستان

6- کاندیداتوری دو تن از استادان به بورس ماستری کشور هنگری و جاپان.

7- تعیین استاد رهنما برای 5 تن از استادان

8- تعیین موضوع برای  3 تن از استادان

9- کامیابی یک تن از واجدان شرایط به کادر علمی دیپارتمنت اگرانومی

10-فعال سازی لابراتوار در سطح پوهنحٌی

11- دریافت 152 قلم لوازم و اجناس لابراتواری از کمک های بانک جهانی.

12-اعزام محصلان در طی یک سیر علمی به ولسوالی دشت قلعه و بازدید از روز مزرعه به همکاری موسسه میشن ایست.

13- باز دید محصلان از طرق بذر شالی للمی در فارم نمایشی بنیاد آغا خان.

14-اشتراک استادان و محصلان  در ورکشاپ پروسس میوه جات که از سوی موسسه مرسی کورپس راه اندازی شده بود. 

         15- تکمیل پروسه ارزیابی از کیفیت تدریس استادان در تمام دیپارتمنت ها.

         16-تدویر شورای علمی پوهنحی و جلسات دیپارتمنتهای سه گانه.

         17- تعیین کمیته امتحانات در سطح پوهنحی

         18-تعیین کمیته نظم و دسپلین و تنظیم بورسها .

19- تقرر سه تن از استادان( 2 جدید و 1 تقرر مجدد)

20- نصب صندوق شکایات در پوهنحٌی برای رسیدگی به مشکلات محصلان

21- ختم موفقانه دو پروژه تحقیقی توسط استادان این پوهنحٌی

فعالیت های پوهنحٌی زراعت
در بخش تدریسی

         1- راجستر 190 تن محصل جدیدالشمول

         2- مکاتب صادره: 414 قطعه

         3- مکاتب وارده:  486 قطعه

         4- اجرای ترانسکرپت: 12قطعه

         5- اجرای دیپلوم فارسی و انگلیسی: 49قطعه

         6- تنظیم مکاتب و سیستم فایلنگ مدیریت تدریسی

7- اشتراک در ورکشاپها: سیستم کریدیت و HEMIS

8- محصلان که  تاجیل نموده اند: 15 محصل

9- انفکاک : 8 تن

در بخش فارم تحقیقاتی

1- انتقال و غرس 1100 اصله نهال در محوطه پوهنتون

2- کشت جو تحقیقی در ساحه 1000 متر مربع در باغ ذخیره

3- کشت گندم تحقیقی در ساحه 500 متر مربع در باغ ذخیره

4- فعال سازی یک عراده تراکتور دستی

5- شاخه بری در ختان مثمر و شکل دهی گلهای مرسل

6-آبیاری درختان و ساحه سبز در طول سال.

7- نظارت روزمره از کار پرسونل فارم

8- حفظ و مراقبت از ماشین آلات زراعتی

نقاط قوت:

داشتن تعمیر تدریسی که به کمک کشور آلمان اعمار شده است.
داشتن لابراتوار خاکشناسی و مواد غذایی
داشتن تجهیزات و ماشین آلات از قبیل تراکتور، تهریشر، شالی پاک، تراکتور های دستی و غیره
مجهز بودن  دیپارتمنت ها با وسایل ممد درسی مانند پروژکتور
داشتن استادان بسویه ماستر و لیسانس
برخوردار بودن دفاتر اداری از وسایل تکنالوژیکی
داشتن زمین کافی برای ایجاد فارم تحقیقاتی در ماستر پلان پوهنتون
تعهد استادان پوهنحٌی برای ایفای صادقانه رسالت شان

     چالشها،مشکلات و موانع

1- نبود برنامه کارآ برای ارتقای ظرفیت  و دانش مسلکی استادان

2- نبود لابرانت های مسلکی در لابراتوار ها به منظور راه اندازی موفقانه کارات عملی برای محصلان

3- عدم استقلالیت مالی پوهنتون و نبود بودیجه لازم برای ایجاد فارم تحقیقاتی و راه اندازی تحقیق در داخل محوطه پوهنتون

4- چون از  تعمیر تدریسی پوهنحی زراعت همزمان پوهنحٌی محترم تعلیم و تربیه نیز استفاده مینماید هردو پوهنحٌی در مضیقه قرار دارند و این وضعیت مشکل آفرین بوده است.

راه حل ها:

1- اعطای بورس های تحصیلی برای استادان

2- اعزام استادان برای دوره های دانش افزایی کوتاه مدت بخارج از کشور

3- آموزش لابرانت ها بوسیله تدویر ورکشاپها و کورسهای کوتاه مدت از سوی مقام محترم وزارت و پوهنتون های مرکزی

 4- ایجاد یک میکانیزم برای استفاده معقول و قانونی از وسایل و ماشین آلات فارم و صرف عواید آن در تمویل و تجهیز فارم تحقیقاتی

 5- در نظر گرفتن بودیجه برای آبی ساختن زمین های مربوط فارم در ساحه ماستر پلان پوهنتون و زمینه سازی استفاده عملی از فارم تحقیقاتی.