دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی

دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی :

این دیپارتمنت در سال 1391 در چوکات پوهنحٌی زراعت ایجاد گردید. هدف اساسی دیپارتمنت تقدیم یک برنامه درسی اختصاصی به سویه لیسانس در ساحه اقتصاد زراعتی، ترویج  و پلانگذاری زراعتی میباشد. محصلان این دیپارتمنت مکلف اند که علاوه بر کورسهای اختصاصی وعمومی دیپارتمنت, کورس های اساسی زراعتی عمومی واقتصاد را در دیپارتمنت های مربوطه این پوهنحی تعقیب نمایند تا به اخذ درجه لیسانس نایل گردند.

 

اعضای کادر علمی دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی:

1- پوهیالی پروانه احمدی سرپرست دیپارتمنت و عضو افتخاری دیپارتمنت

2- نامزد پوهیالی سیدعالم صمیم

3- نامزد پوهیالی حسیب الله