نصاب تحصیلی

کریکولم(نصاب تحصیلی)

کریکولم ( نصاب تحصیلی) دانشکده انجنیری دانشگاه تخار به اساس نصاب تحصیل پوهنحی انجنیری دانشگاه  کابل و پولیتخنیک میباشد.

 

دیپارتمنت سیول      کریدیت

ثقافت اسلامی..............1

تاریخ معاصرافغانستان....1

انگلسی......................3

ریاضی .....................4

فزیک انجنیری.............4

مبادی انجنیری وکمپیوتر..3

رسم تخنیکی................3

سمستردوم

سقافت اسلامی..............1

انگلسی......................3

ریاضی......................4

فزیک انجنیری.............4

کیمیای انجنیری............3

برنامه نویسی کمپیوتر.....3

رسم تخنیک.................3

سمستر سوم

ثقافت اسلامی ..................1

انگلسی..........................3

ریاضی..........................4

فزیک............................4

کیمیای انجنیری.................3

استاتیک..........................3

سمسترچهارم

ثقافت اسلامی....................1

انگلسی...........................3

معادلات تفاضلی تطبیقی........4

دینامیک ..........................3

مقاومت مواد......................4

میخانیک سیالات.................4

 

ادامه دارد