دیپارتمنت ها

دانشکده انجنیری دارای سه دیپارتمنت فعال است

  1. دیپارتمنت سیول

ساختمانی(سیول) در سال 1389 به فعالیت اکادمیک خویش آغاز نموده که تاکنون شش دور فراغت دانشجویان خویش را تجربه کرده است که شمار استادان این دیپارتمنت به 9 تن میرسد که از جمله یک تن پوهندوی، یک تن پوهنمل، چهار تن پوهنیار و سه تن پوهیالی میباشد.

  1. دیپارتمنت جیولوجی و معدن

جیولوجی و معدن در سال 1393 به فعالیت اکادمیک خویش آغاز نموده که تاکنون دو دور فراغت دانشجویان خویش را تجربه کرده است که شمار استادان این دیپارتمنت به 5 تن میرسد که از جمله یک تن پوهنمل، یک تن پوهنیار، یک تن نامزد پوهنیار و دو تن پوهیالی میباشد.

  1. دیپارتمنت برق و الکترونیکس

برق و الکترونیکس در سال 1394 به فعالیت اکادمیک خویش آغاز نموده که تاکنون شش دور فراغت دانشجویان خویش را تجربه کرده است که شمار استادان این دیپارتمنت به یک تن میرسد که یک تن پوهنیار میباشد.