دیپارتمنت ها

 

دیپارتمنت انجنیری سیول (Civil engineering department):

دیپارتمنت انجنیری سیول درسال 1389 درچوکات پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار همزمان با ایجا د این پوهنځی باپذیرفتن دانشجویان داوطلب به رشته ساختمانی (انجنیری سیول) به فعالیت های آموزشی وپژوهشی خویش آغازکرد.

رشته های اساسی در دیپارتمنت انجنیری سیول عبارت اند از: انجنیری سترکچر (تعمیرات)، انجنیر ترانسپورتیشن (سرکها)، و انجنیری منابع آب (سیستم های آبرسانی به شمول بند و انهار، و سیستم های فاضلاب). این نصاب محصلان را برای تخصص در انجنیری سیول و حصول توانایی های خاص در رشته های مختلف این بخش آماده میکند. اعضای دیپارتمنت در کار های مشورتی و فعالیت های تحقیقاتی، نظر به ضرورت نهاد های دولتی و خصوصی، اشتراک میکنند. این نوع فعالیت ها باعث مشوند تا از یکسو دانش عملی استادان، کارمندان مسلکی و محصلان این دیپارتمنت را تقویت بخشند و ازجانب دیگر نیاز مندی های تحقیقی و مشوره دهی سکتور دولتی و خصوصی را برآورده سازند.

هدف اساسی دیپارتمنت تقدیم یک برنامه درسی اختصاصی به سویه لیسانس در بخش انجنیری سیول و مرفوع ساختن نیازمندیهای موجود به این بخش برای جامعه میباشد.

دیپارتمنت انجنیری سیول در سال 1393 به تعداد(427) نفر محصل که از جمله 3 تن آنانرا قشر اناث تشکیل میدهد، زیرنظراستادان مجرب تحت پوشش برنامه های تدریسی وتحقیقی قرارداده است.

اعضای کادر علمی دیپارتمنت انجنیری سیول:

دیپارتمنت انجنیری سیول دارای (8) نفر استاد میباشد که همه آنها ذکور بوده و منظوری مقام محترم وزارت را دارند و ترکیب آنها بر مبنای درجه تحصیل قرار ذیل است:

1.     ماستر – 2 نفر

·       پوهنیار عبدالرحمن پژواک: ماستر انجنیری سیول از کشور روسیه

·       پوهنیار عبدالباعث پارسازاده: ماستر انجنیری سیول از کشور روسیه

2.     درجریان ماستری – 1 نفر

·        پوهیالی سید جاوید عظیمی: در جریان ماستری کشور اندونیزیا

3.     لسانس – 5 نفر

·       پوهیالی ضیاالدین صفری: لیسانس انجنیری سیول

·       پوهیالی سید سلیمان حمیدی: لیسانس انجنیری سیول

·        پوهیالی سید تمیم رحیمی: لیسانس انجینری سیول

·        نامزد پوهیالی سید شجاع الدین رسولی: لیسانس انجینری سیول

·        نامزد پوهیالی سید حبیب الرحمن حقبین: لیسانس انجینری سیول

نصاب درسی دیپارتمنت انجنیری سیول:

از بدو تأسیس پوهنحئ انجنیری با فعال ساختن دیپارتمنت انجنیری سیول به سیستم سمستر (کلاسیک) با 5 سال دوره تحصیل آغاز به کار کرد. در شروع سال 1391 دیپارتمنت انجنیری سیول سیستم کریدت را پذیرفت و بدون مشکل تطبیق نمود. در حال حاضر در صنوف اول، دوم و سوم دیپارتمنت انجنیری سیول سیستم کریدت تطبیق میشود و دروس صنوف چهارم وپنجم دیپارتمنت انجنیری سیول به سیستم سمستر(کلاسیک) پیش برده میشود.

نصاب درسی دیپارتمنت انجنیری سیول پوهنحٌی انجنیری پوهنتون تخار مانند نصاب درسی دیپارتمنت انجنیری سیول پوهنحٌی انجنیری پوهنتون کابل، پروگرام چهارساله و سیستم کریدت را تعقیب و تطبیق مینماید. دیپارتمنت انجنیری سیول سالانه این نصاب درسی را به بررسی میگیرد و در صورت لزوم نظر به نیازمندی جامعه، تغییرات مناسب وارد خواهد کرد. این نصاب درسی بعد از تکمیل دوره چهار ساله، محصلان را که سند لسانس بدست میاورند قادر میسازد تا بحیث انجنیر سیول در یکی از بخش های بخصوص این بخش کار نمایند.

بخش های اساسی در دیپارتمنت انجنیری سیول عبارت اند از: تعمیرات، سرکها، سیستم های آبرسانی به شمول بند و انهار و سیستم های فاضلاب. این نصاب درسی محصلان را برای تخصص در انجنیری سیول و حصول توانایی های خاص در بخش های مختلف انجنیری سیول آماده می کند. اعضای دیپارتمنت انجنیری سیول در کار های مشورتی و فعالیت های تحقیقاتی، نظر به ضرورت نهاد های دولتی و خصوصی، اشتراک میکنند. این نوع فعالیت های تحقیقاتی دانش عملی استادان، کارمندان و محصلان دیپارتمنت انجنیری سیول را تقویت میکند.

فارغان این دیپارتمنت پس از تکمیل نمودن کورس های مضامین ستاتیک، دینامیک، مقاومت مواد، تحلیل سترکچر، کانکریت، دیزاین ساختمان های فولادی، انجنیری زلزله و روش و مواد ساختمانی میتوانند منازل رهایشی و تعمیرات صنعتی – مدنی – تجارتی – زراعتی را تحلی و طبق کود های مروجه بین المللی طرح، دیزاین و اعمار نمایند. همچنان ایشان در برآورد و روش های معیاری تطبیق پروژه های مختلف انجنیری مهارت لازم کسب مینمایند.

به همین ترتیب، آموزش مضامین انجنیری ترانسپورتیشن، دیزاین فرش سرکها، میخانیک خاک، جیولوژی انجنیری و سروی محصلان فارغ التحصیل این دیپارتمنت را کمک مینماید تا با طرح و دیزاین سیستم های مواصلاتی مؤثر و مصئون در اقتصاد کشور نقش مهم و ارزنده داشته باشند.

همچنان تکمیل نمودن کورس های مضامین میخانیک سیالات، هیدرولوژی، هیدرولیک، انجنیری آبرسانی، انجنیری فاضلاب و دیزاین بند، فارغان انجنیری سیول را قادر به دیزاین سیستم های آبرسانی بند و انهار و دیزاین سیستم های فاضلاب شهری میسازد برعلاوه، مضامین دیزاین پروژه، انجنیری اقتصاد و مدیریت ساختمان برای فارغان انجنیری سیول زمینه را مساعد میسازد تا مسایل آموخته شده را به شکل نظری و عملی تطبیق نمایند.  این دیپارتمنت تلاش مینماید تا پروگرام موجوده را کامل تر و نیاز مندی جامعه را ازاین رهگذر مرفوع تر سازد.

تعداد مجموعي كريدت براي محصلين اين ديپارتمنت به (167 كريدت) میرسد که مطابق به نورم داده شده در مقررات و لوايح وزارت تحصيلات عالي میباشد نظر به مضامین ذیلا تقسیم بندی میگردد:

1.     51٪ مضامین تخصصی.

2.     36٪ مضامین اساسی.

3.     13٪ مضامین پوهنتون شمول.

دیپارتمنت جیولوژی و معادن (Geology & Mines department):

این دیپارتمنت در سال 1391 در چوکات پوهنحٌی انجنیری ایجاد گردید و در سال 1393 رسماً به فعالیت آغاز نمود. هدف اساسی ایجاد این دیپارتمنت تقدیم یک برنامه درسی اختصاصی به سویه لیسانس در ساحه جیولوژی، استخراج و اکتشاف معادن برای محصلان این دیپارتمنت، تدریس مضامین مرتبط به دیپارتمنت جیولوژی و معادن پوهنحٌی انجنیری و پیشبینی آمار دقیق، اکتشاف، استخراج واستفاده مؤثر از معادن کشور عزیزما افغانستان میباشد. محصلان این دیپارتمنت مکلف اند که علاوه بر کورسهای اختصاصی وعمومی دیپارتمنت, کورس های اساسی را در دیپارتمنت های مربوطه این پوهنحی تعقیب نمایند تا به اخذ درجه لیسانس نایل گردند.

اقتصاد ملی یک کشور در صورت می تواند رشد سریع و سالم نماید که جامعه در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و تخنیکی کادر های مجرب و ورزیده داشته باشد. این دیپارتمنت میخواهد در راه تربيه كادر هاي جوان به صفت انجنيران جيولوجي به سويه ليسانس مصدر خدمات شايسته اي براي كشور گردد.

دیپارتمنت انجنیری جیولوژی و معادن در سال 1393 به تعداد(75) نفر محصل که از جمله 9 تن آنانرا قشر اناث تشکیل میدهد، زیرنظراستادان مجرب تحت پوشش برنامه های تدریسی وتحقیقی قرارداده است.

 اعضای کادر علمی دیپارتمنت جیولوژی و معادن:

1.     ازاینکه در دیپارتمنت جیولوژی و معادن تا هنوز کادر علمی رسمی تقرر حاصل نکرده است، بناءً پوهیالی سید تمیم رحیمی عضو کادر علمی دیپارتمنت سیول، سرپرستی این دیپارتمنت را از طرف شورای علمی  پوهنحٌی انجنیری عهده دار گردیده است.

2.     نامزد پوهیالی عبدالله عزام

3.      نامزد پوهیالی سید شفیع الله عبیدی

4.     نامزد پوهیالی محمدالله

 

نصاب درسی دیپارتمنت جیولوژی و معادن:

نصاب درسی دیپارتمنت جیولوژی و معادن پوهنحٌی انجنیری پوهنتون تخار مانند نصاب درسی دیپارتمنت جيولوجي، تفحص و اكتشاف معادن مواد مفيده جامد پوهنحٌی جیولوژی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل، پروگرام چهارساله و سیستم کریدت را كه يكي از سيستم هاي قبول شده جهاني مي باشد، ترتيب و تطبیق میگردد. دیپارتمنت جیولوژی و معادن سالانه این نصاب درسی را به بررسی میگیرد و در صورت لزوم نظر به نیازمندی جامعه، تغییرات مناسب وارد خواهد کرد. این نصاب درسی بعد از تکمیل دوره چهار ساله، محصلان را که سند لسانس بدست میاورند قادر میسازد تا بحیث انجنیر جیولوژی و معادن در یکی از بخش های بخصوص این رشته کار نمایند.

طوريكه واضيح است نصاب درسي (كريكولم درسي) براي هر ديپارتمنت اساس فعاليت اكادميك را تشكيل داده كه به صورت متداوم نظر به پيشرفت علم و تكنالوجي بايد تغيير پذير بوده و مطابق به ضرورت كشور و جامعه عيار گردد.

تعداد مجموعي كريدت براي محصلين اين ديپارتمنت به (174 كريدت) میرسد که مطابق به نورم داده شده در مقررات و لوايح وزارت تحصيلات عالي میباشد.

دیپارتمنت برق و الکترونیکس  (Electronics department):

این دیپارتمنت در سال 1391 در چوکات پوهنحٌی انجنیری ایجاد گردید. از آنجائی که پوهنحٌی انجنیری جدیدالتأسیس است و با چالش های متعددی دست و پنجه نرم مینماید و از جانب دیگر نبود و کمبود کادر علمی شایسته و علاقمند در دیپارتمنت برق در سراسر کشور محسوس است، پوهنحٌی انجنیری تا هنوز نتوانسته است این دیپارتمنت را فعال نماید. ریاست پوهنحٌی انجنیری در نظردارد، دیپارتمنت برق و الکترونیکس را در سال 1394 خورشیدی با پذیرش 70 نفر محصل از امتحان کانکور، مع الخیر فعال نماید.

با در نظرداشت اصل عرضه و تقاضای خدمات در جامعه، شرایط فعلی در کشور و تحولات انکشافات جدید در عرصه علوم انجنیری برق، الکترونیکس، مخابرات و کمپیوتر، در جامعه نیاز مبرم به انجنیران برق و الکترونیس وجود دارد. محصلان دیپارتمنت انجنیری برق و الکترونیکس در ساحات برق، الکترونیکس، مخابرات و کمپیوتر با ستندرد های جهانی تربیه شده و فارغین این بخش در تحلیل و دیزاین مسایل مربوطه قادر خواهند بود و توانائی آنرا دارند که در ساحات مختلف چون پروسه تولید، انتقال و توزیع برق، محافظه و کنترول، پروگرام های کمپیوتری، مخابرات و بسا موارد دیگر در پروسه تعالی کشور سهیم باشند.

همچنان دیپارتمنت برق و الکترونیکس یک برنامه درسی اختصاصی به سویه لیسانس در ساحات متذکره را پیشکش مینماید و مضامین مرتبط به این دیپارتمنت را در سطح پوهنحٌی انجنیری تحت پوشش قرار میدهد. محصلان این دیپارتمنت مکلف اند که علاوه بر کورسهای اختصاصی وعمومی دیپارتمنت, کورس های اساسی را در دیپارتمنت های مربوطه این پوهنحی تعقیب نمایند تا به اخذ درجه لیسانس نایل گردند.

نصاب درسی دیپارتمنت انجنیری برق و الکترونیکس:

نصاب درسی دیپارتمنت انجنیری برق و الکترونیکس پوهنحٌی انجنیری پوهنتون تخار مانند نصاب درسی دیپارتمنت انجنیری برق و الکترونیکس پوهنحٌی انجنیری پوهنتون کابل، پروگرام چهارساله و سیستم کریدت را تعقیب و تطبیق مینماید. دیپارتمنت انجنیری برق و الکترونیکس سالانه این نصاب درسی را به بررسی میگیرد و در صورت لزوم نظر به نیازمندی جامعه، تغییرات مناسب وارد خواهد کرد.  فارغان این دیپارتمنت پس از تکمیل نمودن کورس های پاور سیستم و وایرنگ دیزاین، میتوانند سیستم های برق تعمیرات، فابریکه ها، راه ها و شبکه های انتقال انرژی برق را از ساحات تولید و یا تورید بر ساحات مصرفی طرح نمایند.همچنان تکمیل نمودن کورس های سیستم های کمونیکیشن، سیستم های دیجیتال، انجنیری کمپیوتر و الکترونیکس فارغان دیپارتمنت برق قادر اند اکثر نیازمندی های وزارت مخابرات، رادیو تلویزیون ها و شبکه های مخابراتی را برآورده سازند.  این دیپارتمنت تلاش مینماید تا پروگرام موجوده را کامل تر و نیاز مندی جامعه را ازاین رهگذر مرفوع تر سازد.

 اعضای کادر علمی دیپارتمنت برق و الکترونیکس:

این دیپارتمنت دارای اعضای کادر علمی کافی نمیباشد. پوهیالی سید عالم عظیمی عضو فعال این دیپارتمنت محسوب میشود. خوشبختانه مفرادات درسی دیپارتمنت سیول و برق در چهار سمستر اول با هم تفاوت ندارند و اعضای کادر علمی دیپارتمنت سیول دیپارتمنت برق را درزمینه های علمی تحت پوشش قرار خواهند داد. بناءً برای جذب نمودن کادر علمی شایسته در این دیپارتمنت وقت کافی وجود دارد.

 

دیپارتمنت آبرسانی (Water supply engineering department):

این دیپارتمنت در سال 1391 در چوکات پوهنحٌی انجنیری ایجاد گردید. هدف اساسی ایجاد دیپارتمنت تقدیم یک برنامه درسی اختصاصی به سویه لیسانس در ساحه اعمار سیستم های آبرسانی داخلی و خارجی تعمیرات رهایشی، عام المنفعه، صنعتی و زراعتی  میباشد. محصلان این دیپارتمنت در طرح، دیزاین و اعمار سیستم های مختلف آبرسانی داخلی و خارجی؛ بند و انهار و ذخایر آبی مصنوعی؛ طرح، دیزاین، اعمار و ترمیم شبکه های آبرسانی آب آشامیدنی و زراعتی  قادر خواهند بود.  محصلان این دیپارتمنت مکلف اند که علاوه بر کورسهای اختصاصی وعمومی دیپارتمنت, کورس های اساسی را در دیپارتمنت های مربوطه این پوهنحی تعقیب نمایند تا به اخذ درجه لیسانس نایل گردند.

از آنجائی که پوهنحٌی انجنیری جدیدالتأسیس است و با چالش های متعددی دست و پنجه نرم مینماید و از جانب دیگر نبود و کمبود کادر علمی شایسته و علاقمند در دیپارتمنت آبرسانی در سراسر کشور محسوس است، پوهنحٌی انجنیری تا هنوز نتوانسته است این دیپارتمنت را فعال نماید. ریاست پوهنحٌی انجنیری در نظردارد، دیپارتمنت آبرسانی را در سال 1395 خورشیدی مع الخیر فعال نماید.