تاریخچه

 

تاریخچه پوهنځی انجنیری:

پوهنځی انجنیری درسال 1389 درچوکات پوهنتون تخار با ایجا د دیپارتمنت (سیول) باپذیرفتن دانشجویان داوطلب به رشته ساختمانی سیول به فعالیت های آموزشی وپژوهشی خویش آغازکرده و مانند سایر پوهنځی های پوهنتون تخار در روند علمی و آموزشی خویش فراز وفرود داشته است. درآغاز فعالیت های اکادمیکی پوهنځی انجنیری از هیچ نوع امکانات مانند، صنف درسی، استاد، لابراتوار و مواد لابراتوار وغیره ...برخوردار نبود و تدریس در تالار کنفرانس های پوهنتون تخار صورت میگرفت. تا آنکه به همکاری مردم کشور آلمان و مؤسسهGIZ  در سال () تعمیر تدریسی این پوهنځی اعمار گردید و به کمک برنامه SHEEP یک مقدار مواد لابراتواری خرایداری گردید و چالش هائیکه در زمینه کارهای علمی و اداری وجود داشت ازاین رهگذر نسبتاً حل گردید.

این پوهنحئی درحال حاضر دارای دو دیپارتمنت فعال سیول و جیولوژی ومعدن میباشد (دیپارتمنت جیولوژی ومعدن در آغاز سال 1393 فعال گردیده است).

پوهنځی انجنیری در سال 1393 به تعداد(  ) نفر محصلین را زیرنظراستادان در دو دیپارتمنت زیرپوشش برنامه های تدریسی وتحقیقی قرارداده است که بیشتر از 50٪ آنان از امتیاز لیلیه و بدل اعاشه برخورداراند و باجدیت تمام برای تربیه کادرهای فعال ومسلکی دراعماریک افغانستان نوین می کوشند.

پوهنځی انجنیری دارای (9) نفر استاد میباشد که همه آنها ذکور بوده و منظوری مقام محترم وزارت را دارند و ترکیب آنها بر مبنای درجه تحصیل قرار ذیل است:

دکتور – 0 نفر

ماستر – 2 نفر

درجریان ماستری – 1 نفر

لسانس – 6 نفر

ریاست پوهنځی انجنیری و اعضا شورای علمی آن درروشنایی اصول ونورم های پذیرفته شده، با در نظر داشت نظر خواهی محصلان و استادان بخاطرتهیه پلان ستراتیژیک کمیته يی رامؤظف نمود تا درین راستا شروع بکارنماید. کمیته مکلف گردید تاقبل ازهمه پلان ستراتیژیک وزارت تحصیلات عالی و پلان ستراتیژیک پوهنتون تخار را دقیقاً مورد مطالعه قرارداده به اساس آن پلان ستراتیژیک پوهنځی انجنیری رابادرنظرداشت امکانات،ظرفیت هاومحدودیت ها برنامه ریزی نماید. پوهنځی انجنیری یک دانشکده جدید و درحال توسعه میباشد، بنابران محتویات عمده پلان ستراتیژیک پوهنځی روی توسعه کمیت وکیفیت،افزایش ظرفیت ومعیاری سازی پوهنځی تمرکز دارد.