محکمه تمثیلی

نمایی از جریان محکمه تمثیلی توسط محصیلین دانشکده شرعیات