وضعیت فعلی ودست آوردها

وضعیت فعلی این پوهنحئی :

پوهنحئی شرعیات که درچوکات پوهنتون تخار فعالیت های خودرا مستمرا انجام می دهد ، ازحمایت همه جانبه وزارت محترم تحصیلات عالی ومسئولین ومتنفذین محلی ، موسسات همکار داخلی وخارجی ، نسبت به گذشته ها وضعیت خوب تر وقناعت بخش تری دارد . هرچند – چنانچه ذکر خواهد شد – چالشهای دامنگیرش می باشد .

توانمندی ها :

1-    داشتن تعداد ازکادرعلمی متخصص ومجرب به تناسب نهاد های تحصیلی همجوار .

2-    موجودیت تعمیر استندرد وساحه سبز وسیع .

3-    برخور داری از امنیت نسبی موجود درولایت تخار .

4-    حمایت وهمکاری مقامات مسئولین محلی وشورای مردمی ومتنفذین محلی .

5-    داشتن جایگاه ویژه درمیان اقشار مختلف مردم .

چالشها :

1-    نبود کادرعلمی کافی برای تدریس .

2-    نبود استادان با رتب تحصیلی بالاتر جهت رهنمائی کارهای علمی وعملی استادان جوان .

3-    نبود مجله علمی غرض نشر مقالات علمی وتحقیقی استادان .

4-    نبود توامیت با یکی از پوهنتون های کشورهای همسایه ودور .

5-    نبود برق وانترنیت .

6-    نبود کتابخانه مجهز .

7-    نبود ترانسپورتیشن مجهز جهت انتقال به موقع استادان وکارمندان .

8-    عدم اختصاص فیصدی کافی بورسهای تحصیلی ، ورکشاپها وسمینار های کوتاه مدت داخلی .

9-    عدم اختصاص سهمیه ی بورسهای تحصیلی دراز مدت خارجی .

10- کمبودی صنوف درسی وشعبه های اداری به اثر استفاده ی سایر پوهنحئی ها ازتعمیر این پوهنحئی .

 

فرصت ها :

1-    موجودیت یک باب تعمیر که قسماً پاسخگوی نیازهای تدریسی واداری می باشد .

2-    موجودیت یک باب کتابخانه ی که فیصدی قابل ملاحظه نیازها مرفوع می سازد .

3-    جلب همکاری های موسسات همکار داخلی وخارجی .

4-    موجودیت صالون محکمه تمثیلی وکانفرانس های علمی .

5-    توجه مقامات محلی .

6-    اعزام دوتن ازاستادان غرض فراگیری دروس دوره ماستری به کابل وجلال آباد .

7-    غرص نهال های مثمر وزینتی جهت سرسبزی وتقویت حفظ محیط زیست درساحه پوهنتون ، بویژه اطراف پوهنحئی وساختن یک پارک کوچک .

هدف ازتهیه استراتیژیک پلان :

1-    ارتقای ظرفیت استادان .

2-    ازدیاد تشکیل پوهنحئی .

3-    جذب محصلان بیشتر .

4-    ایجاد دیپارتمنت های جدید .

5-    تجهیز کتابخانه پوهنحئی .

6-    ایجاد مرکز آموزش زبان .

7-    ایجاد تسهیلات تحقیقات علمی درعرصه های مختلف .

8-    تجهیز محکمه تمثیلی به همکاری تیم PRT کشور آلمان ودفتر حاکمیت قانون وموسسه DPK .

9-    اختصاص سهمیه بورس های تحصیلی دراز مدت خارج .

 

دست آوردهای پوهنځی شرعیات   

1- یازده دور فراغت دانشجویان از این پوهنځی

-          دور اول :  15 نفر در سال 1382

-          دور دوم : 13 نفر در سال 1383

-          دور سوم : 29 نفر در سال 1384

-          دور چهارم : 36 نفر در سال 1385

-          دور پنجم : 50 نفر به شمول ۷ نفر از طبقه اناث در سال 1386

-          دور ششم 56 نفر در سال 1387

-          دور هفتم 90 نفر به شمول ۶ نفر از طبقه اناث در سال 1388

-          دور هشتم 96 نفر به شمول ۱۰ نفر از طبقه اناث در سال 1389

-          دور نهم 141 نفر به شمول ۵ نفر از طبقه اناث درسال 1390

-          دور دهم 154 نفر به شمول ۲۳ نفر از طبقه اناث در سال 1391

-          دور یازدهم 124 نفر به شمول۵ نفر از طبقه اناث در سال 1392

      مجموعه فارغان در ادوار فوق 804 تن است که از جمله 56 تن آنان طبقه اناث می باشد.

2- درعرصه ارتقای کیفیت و ارزیابی خودی:

-          بازنگری مفردات درسی و اصلاح آن همگام با نتایج تحقیقات جدید.

-          ایجاد روحیه شاگرد محوری وتشویق محصلان به کارهای عملی.

-          راه اندازی ارزیابی خودی جهت دریافت مشکلات و ضروریات و درجه بندی آنها.

-          ایجاد و ارایه راهکارهای مناسب جهت تشخیص مشکلات و تعین ضروریات پوهنځی

-          تشخیص نقاط ضعف توسط راه اندازی نظرپرسی از استادان ومحصلان وارایه راه های بهبود و ارتقای کیفیت آموزشی.

-          شفافیت در اجراآت، تطبیق لوایح و مقررات مخصوصاً در ارزیابی استعداد محصلان.

-          حمایت از مساعی استادان و محصلان در جهت ارتقای کیفیت درسی و آموزشی.

-          تدویر مجالس دیپارتمنت و شورای علمی پوهنځی به منظور بهبود امور اکادمیک در دیپارتمنت ها و پوهنځی.

-          ارایه گزارش به مقامات عالیه از نتایج ارزیابی خودی وتعین اولویت ها

 

3- در عرصه آموزش واموراکادیمیک

-           فراهم آوری زمینه استفاده از تکنالوژی معاصر در پروسه تدریس و فعالیت های علمی تحقیقی.

-           ارائه کافرانس های علمی توسط شش تن از استادان پوهنځی جهت ترفیع به رتبه های علمی پوهندویی وپوهنملی.

-           اعزام دو تن از استادان پوهنځی در برنامه ماستری.

-           باز گشت یک تن از استادان پوهنځی بعد از تکمیل برنامه ماستری از پوهنتون کابل.

-            ترفیع علمی یک تن از استادان از رتبه علمی پوهیالی به رتبه علمی پوهنیاری.

-           ارتقای دو تن از استادان به اصل رتبه علمی پوهیالیی.

-          تجهیز محکمهء تمثیلی جهت آشنایی محصلان با کارهای عملی - قضائی

-          راه اندازی ورکشاپ های حقوقی و قضایی جهت ارتقای ظرفیت استادان و محصلان.

-          تشویق معنوی استادان و محصلان مبتکر.

-          ایجاد کتاب خانه مجهز برای تحقیق ومطالعه استادان ومحصلین

-          ایجاد کامپیوتر لب های جداگانه برای محصلین ذکور واناث

-          ایجاد مرکز آموزش زبان مجهز به وسایل پیشرفته

-          ایجاد بخش شبانه در چوکات این پوهنځی.

 -4 درعرصه عمران وبازسازی

يك باب مسجىد را که دروسط سه پوهنځی  شرعیات،زراعت،انجینری- موقعیت دارد طول آن 15 متر وعرض آن 8 متر میباشد به طور پخته از اعانه استادان ومحصلان دانشگاه واهل خیر مردم مسلمان تخاراعمار گردیده ودروازه آن بروی نماز گزاران باز گردید.

 

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

برنامه ها :

برنامه هاي تحصیلی:

پوهنځی شرعیات دارای دو نوع برنامه تحصیلی میباشد که عبارت اند از:

الف - لیسانس دربخش روزانه:

محصلان طی مدت 4 سال به سویه لیسانس تحصیل مینمایند:

1.      تعلیمات اسلامی  نسوان، باپروگرام اختصاصی برای فارغان صنوف 12 لیسه ها که   ازطریق امتحان کانکورعمومی وزارت تحصیلات عالی معرفی میگردند.

2.      تعلیمات اسلامی ذکور، برای فارغان صنوف 12 مدارس دینی مرکزو ولایات افغانستان که ازطریق امتحان اختصاصی کانکور وزارت تحصیلات عالی معرفی میگردند.

همچنان برای فارغان صنوف 12 مکاتیب ٪50 ازطریق امتحان کانکور عمومی وزارت محترم تحصیلات عالی معرفی می گردند .

3.     فقه وقانون، برای فارغان صنوف 12 مدارس دینی مرکزو ولایات افغانستان که ازطریق امتحان اختصاصی کانکور وزارت تحصیلات عالی معرفی میگردند.

همچنان برای فارغان صنوف 12 مکاتیب ٪50 ازطریق امتحان کانکور عمومی وزارت محترم تحصیلات عالی معرفی می گردند .

 

ب - لیسانس دربخش شبانه:

محصلانیکه ازطریق امتحان کانکور وزارت معرفی میشوند دردورشته ذیل برای مدت 5 سال تحصیل مینمایند :

1.     تعلیمات اسلامی نسوان .

2.     تعلیمات اسلامی ذکور . 

سایر برنامه های دیگر:

پوهنحئی شرعیات درپنج سال آینده برنامه های ذیل را عملی می کند :

1-    ایجاد دیپارتمنت های جدید ( دیپارتمنت عقیده ودعوت ودیپارتمنت تفسیر ) .

2-    بلند بردن ظرفیت مسلکی استادان ازطریق اعزام به پروگرام های ماستری ودوکتورا .

3-    بهره گیری ازیک مرکز آموزشی زبان عربی وانگلیسی به همکاری دفتر حاکمیت قانون (DPK) .

 

4-   حفظ محیط زیست :

عوامل متعددی مانند بحران سی ساله وعدم توجه مسئولین وشهروندان دراستفاده ناسالم ازجنگلات وسایر منابع طبیعی ، ضربه جبران ناپذیری را به محیط زیست وارد نموده که احیایی دوباره آن تلاش مداوم ومستمر می طلبد .

پوهنحئی شرعیات درنظر دارد . بخاطر پاکی هوا وجلوگیری ازشیوخ وتکثر امراض به سبب آلوده گی آب وهوا ، برعلاوه کارهای که تابه اکنون صورت گرفته به ایجاد پارک های تفریحی وغرس نهال های مثمر وزینتی درمحیط پوهنتون وحفاظت وآبیاری آنها اقدام عملی نموده وطی پنج سال آینده فعالیت قناعت بخش انجام دهد ، برعلاوه اقدامات عملی غرس نهال و... به تبلیغ ضرورت داشتن محیط زیست سالم وحفظ آن پرداخته آگاهی لازم دراین زمینه به هموطنان عزیز می دهد .

نتایج متوقعه :

 •   افزایش آمار استادان دارای درجه تحصیلی ورتب علمی بالا که با برآورده شدن این مامول کیفیت تدریس وآموزش بلند رفته     ومشکلات استادان جوان ومحصلان کمتر شده واین نهاد تحصیلی می تواند نیاز مندی خودرا مرفوع نماید .
 •      با دستیابی وقابلیت عملی دراستفاده ازتکنالوژی معاصر توسط استادان وکارمندان ، زمینه استفاده از منابع ومآخذ معتبر علمی درجهت غنامندی مواد درسی بصورت درست مساعد شده ویک تغییرات کلی واساسی درهمه سطوح در این نهاد بوجود می آید .
 •      تمام نیازمندی های دیپارتمنت ها ازناحیه مواد وصنوف درسی مرفوع می گردد .
 •      کتابخانه مجهز با همه امکانات درسطح پوهنحئی ایجاد شده وبدینوسیله عطش علاقه مندان تحقیق ومطالعه فروکش می کند .
 •      ساحه پوهنتون سر سبز گردیده ومحیط آموزشی خوبی فراهم می گردد .
 •      بلند رفتن کیفیت تدریس مطابق به استندرد های پذیرفته شده معاصر جهانی .
 •      ایجاد وتقویه ارزیابی خودی برای رسیدن به مستوای بلندی آموزشی .
 •      داشتن یک مجله علمی برای رشد استعدادهای استادان ومحصلان .
 •      سیستم دیتابیس برای ثبت اسناد استادان ومحصلان .
 •      تاثیر مستقیم ارتقای ظرفیت های گونا گون پوهنحئی روی امنیت ، صلح وثبات کشور . 
 •