دیپارتمنت ها

دیپارتمنت های این دانشکده

1 - دیپارتمنت فقه وقانون

این دیپارتمنت همزمان با تأسیس این دانشکده ایجاد گردیده است که هدف از ایجاد آن تربیه کادر ورزیدهء ومسلکی در بخش های قضایی وحقوقی کشور به سویه لیسانس می باشد.

اعضای کدر علمی دیپارتمنت فقه وقانون

اعضای این دیپارتمنت عبارتند از:

1- پوهنمل دکتور عبدالاحد " انصاف "

2- پوهنمل شیرمحمد " موفق "

3- پوهنمل عبدالودود " عابد " آمردیپارتمنت

4- پوهنمل سعدالدین " سعیدی "

5-  پوهنیار غلام ربانی " رحمانی "

6 پوهنیار عتیق الله  " حامدی "

7- پوهنیار عبدالواحد " کریمی " رئیس پوهنحئی

8-پوهنیار رحیم الله پیمان معاون پوهحنحئ

9  پوهیالی هدایت الله " اکبری "

10-  پوهیالی عتیق الرحمن ” صابری“

2 - دیپارتمنت تعلیمات اسلامی 

این دیپارتمنت در سال 1383 ایجاد گردید که هدف از تاسیس آن، تدریس مضامین تفسیر، حدیث، عقاید می باشد و محصلان را با مفاهیم بلاغی قرآن کریم و احادیث نبوی و معیارهای اعتقادی و اخلاقی و در یک کلام کلیهء ارزش های بزرگ انسانی آشنا می سازد که بدین ترتیب آنها در زمینه تعلیم و تربیه اسلامی ، مربیان ورزیده ورسالت مند به بار خواهند آمد. 

اعضاء این دیپارتمنت :

1- پوهنمل محبوب الله  " حامد " رئیس پوهنتون تخار
2- پوهنیار قاضی عبدالباری " برهان "
3- پوهیالی  سیدعظیم  " حکیمی "
4 - پوهیالی عبدالمصور " بشاش "
5- پوهیالی جمال الدین " حمیدی "
6- پوهیالی  نیازالحق   " حازم "
7- پوهیالی قدرت الله  ” حنیف“
8- پوهیالی برهان الدین ” قانت“
9- پوهیالی سید محمد حسن  ” خلیلی ”

3 - دیپارتمنت ثقافت اسلامی

این دیپارتمنت در سال 1386 ایجاد گردید که هدف از تأسیس آن تحت پوشش قراردادن محصلان سایر پوهنځی ها به وسیله آشنایی با ثقافت و فرهنگ والای اسلامی و گام برداشتن در راه توسعهء این فرهنگ انسان ساز  می باشد. 

اعضای کادر علمی دیپارتمنت ثقافت اسلامی

اعضاء این دیپارتمنت:

1- پوهنیار  هدایت الله  "مدقق"
2- پوهنیار عبدالبصیر "امت"
3- پوهیالی سید انور  "معصومی"
4-  پوهیالی کریم الله   ” وسیمی“
5- پوهیالی امین الله  ” امین ”
6- نامزد پوهیالی رحیم الله  

4- دیپارتمنت عقیده ودعوت

 

 

این دیپارتمنت درسال 1392 در چوکات پوهنځی شرعیات ایجاد گردیده است که هدف از ایجاد این دیپارتمنت تدریس مضامین عقاید اسلامی، منطق وفلسفه اسلامی ، فن دعوت وغیره میباشد. در سال 1393 مقام محترم ریاست دانشگاه دوبست کادری را به این دیپار تمنت در نظر گرفته است.