پلان های آینده

پوهنحئی شرعیات درپنج سال آینده برنامه های ذیل را عملی می کند :

1-    ایجاد دیپارتمنت های جدید ( دیپارتمنت عقیده ودعوت ودیپارتمنت تفسیر ) .

2-    بلند بردن ظرفیت مسلکی استادان ازطریق اعزام به پروگرام های ماستری ودوکتورا .

3-    بهره گیری ازیک مرکز آموزشی زبان عربی وانگلیسی به همکاری دفتر حاکمیت قانون (DPK)

4-    ایجاد کلینیک حقوقی در صورت امکان..

جدول استادان پوهنحئی شرعیات براساس رتب علمی با تفکیک ذکور واناث در5سال

سال

پوهاند

پوهنوال

پوهندوی

پوهنمل

پوهنیار

پوهیالی

نامزدپوهیالی

 

 

مجموع

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

1392

0

0

0

0

0

0

5

0

8

0

7

0

5

0

 

25

1393

0

0

0

0

1

0

5

0

7

0

12

0

3

1

 

29

1394

0

0

0

0

2

0

5

0

7

0

13

1

3

0

 

31

1395

0

0

0

0

3

0

4

0

9

0

14

1

4

2

37

1396

0

0

 

0

3

0

5

0

9

0

18

0

4

1

 

40

 

جدول استادان پوهنحئی شرعیات براساس درجه تحصیل

سال

دکتورا

ماستر

لیسانس

مجموعه

1392

1

3

19

24

1393

1

5

24

30

1394

1

6

27

34

1395

1

6

30

38

1396

2

9

32

42

 

 

تعداد محصلین پوهنحئی شرعیات با تفکیک ذکور واناث بخش نهاری

سال

ذکور

اناث

مجموعه

1392

476

85

561

1393

542

182

724

1394

731

219

950

1395

814

278

1092

1396

914

358

1272

 

تعداد محصلین پوهنحئی شرعیات با تفکیک ذکور واناث بخش شبانه

سال

ذکور

اناث

مجموعه

1392

60

10

70

1393

140

50

190

1394

240

90

340

1395

310

130

440

1396

380

170

550

 

مجموع محصلان پوهنحئی  تا سال 1396 به تعداد ( 1822 ) تن خواهد رسید .

مجموع محصلان پوهنحی درسال 1393 به تعداد 794 تن می رسد.از  جمله 192 تن آنهارا طبقه اناث تشکیل می دهد.

 

 

 

بلند بردن ظرفیت مسلکی استادان وکارمندان

بلند بردن تعداد استادان با درجات تحصیلی ماستری ودوکتورا

فراهم نمودن آموزش های عصری برای استادان ومحصلان

فعالیت ها

1392

1393

1394

1395

1396

مجموعه

اعزام دوازده تن استاد به برنامه ماستری داخل کشور

2

1

3

3

3

12

اعزام یک تن به دوکتورا

0

1

1

1

1

4

آموزش زبان انگلسی برای استادان

7

9

10

10

10

46

آموزش کامپیوتر برای استادان

10

10

10

10

10

50

آموزش زبان انگلسی برای محصلان

60

60

60

60

60

280

آموزش کامپیوتر برای محصلان

30

30

30

30

30

150

آموزش محصلان ازطریق محکمه تمثیلی

30

30

30

30

30

150

اشتراک محصلان صنوف چهارم درجلسات قضائی محکمه

20

20

20

20

20

100

آموزش محصلان ازطریق کلینیک حقوقی

0

10

10

10

10

40

تریننگ های کوتاه مدت برای کارمندان پوهنحئی

1

1

1

1

1

5

 

نیازمندی های که در اولویت قراردارند :

پوهنحئی شرعیات بخاطر نیل به اهداف متعالی خود نیاز مندی ذیل را در اولویت کاری خود قرارداده است :

1-    ایجاد کلینیک حقوقی به منظور فراگیری دانش عملی ، حقوقی وارایه خدمات عامه .

2-    تقویت فعالیت های محکمه تمثیلی .

3-    تجهیز کتابخانه .

4-    ایجاد اینترنیت کلب .

5-    زمینه سازی وفراهم آوری تسهیلات برای استادان درشمولیت به پروگرام های ماستری ودکتورا .