تاریخچه

به همگان معلوم است که پوهنحئی شرعیات درتشکیل پوهنتونها نقش کلانی را درزمینه فارغ دهی کادرهای قضای وعدلی بازی نموده ودرنتیجه گام موثری را درجهت کاهش دادن به میزان منازعات وکشمکش ها که محصول مستقیم وطبیعی آن تامین امنیت ، صلح وثبات پایدار است برمیدارد .

پوهنحئی شرعیات پوهنتون تخار باداشتن استادان ورزیده ، هدفمند ، رسالت شناس ودلسوز برای دستیابی به هدف فوق الذکر آخرین تلاش ومساعی را به خرچ داده ومی دهد . این پوهنحئی با اینکه امکانات اندکی دراختیار داشته تاهنوز فارغ التحصیلان ورزیده ی را تقدیم جامعه نموده که راهیابی اکثریت آنها درپوهنحئی های شرعیات وارگان های عدلی وقضائی درسطح افغانستان بیانگر این واقعیت است .

این پوهنحئی بخاطر ارتقای کمی وکیفی کارکردها وپلانیزه ساختن فعالیت های گونا گون ، استراتیژیک پلان پنج ساله خودرا باتفکیک نیازمندی ها ، مشکلات ، چالش ها وموفقیت ها به صورت ذیل ترتیب وتنظیم نموده است .

 

تاریخچه پوهنحئی شرعیات

پوهنحئی شرعیات درسال 1370 در چارچوب پوهنتون تخار درپشاور پاکستان تاسیس شد . ودرسال 1373 درچوکات پوهنتون تخار به ولایت تخار انتقال یافت ودرسال 1374 با ایجاد یک دیپارتمنت بنام ( فقه وقانون ) به فعالیت های اکادمیک خود آغاز نمود . ودرزمان حاکمیت طالبان این فاکولته به مانند فاکولته های دیگر پوهنتون به روی فرزندان کشور مسدود گردید . وبا روی کار آمدن اداره موقت ، پوهنحئی شرعیات پوهنتون تخار باشروع سال 1381 فعالیت های اکادمیک خویش را ازسر گرفت ودرمسیر کاروان تحصیلی راه خودرا گشود . این پوهنحئی درپهلوی سایرافاکولته ها درماه حوت سال 1387 درتعمیر جدیدخود انتقال یافت . درحال حاضر این پوهنحئی باداشتن چهار دیپارتمنت : ( فقه وقانون ، تعلیمات اسلامی ، ثقافت اسلامی وعقیده ودعوت ) فعالیت های خودرا به شرح ذیل انجام می دهد :

 

 

دیپارتمنت فقه وقانون :

این دیپارتمنت درحال حاضر باسابقه 12 سال فعالیت درچهارصنف درسی وبا داشتن تعداد 10 تن استاد با رتب علمی مختلف ، درجهت دستیابی به هدف تربیه کادر قضایی وحقوقی به سویه لیسانس ، فعالیت می نماید .

 

دیپارتمنت تعلیمات اسلامی :

این دیپارتمنت که به اساس نیازمندی درسال 1383 ایجاد گردید ، درحال حاضر در8 صنف درسی دردوشعبه ذکور واناث ، با داشتن تعداد 9 تن استاد مصروف پیشبرد امور اکادمیک می باشد .

هدف ازتاسیس این دیپارتمنت آشنایی نسل جوان کشور با علوم تفسیر ، حدیث ، عقاید .... بوده وبدین ترتیب محصلان را با مفاهیم بلاغی قرآن کریم واحادیث نبوی ومعیار های اعتقادی واخلاقی وارزش های بزرگ انسانی مسلح ساخته وبه عنوان مربیان ورزیده تقدیم جامعه می نماید .

دیپارتمنت ثقافت اسلامی :

این دیپارتمنت باساس نیازمندی شدید که نسبت به آن وجود داشت درسال 1387 درپوهنحئی شرعیات پوهنتون تخار ایجاد شده وباداشتن ( 4 ) تن ازاستادان فعالیت خودرا آغازنمود .

شکی نیست که خلاء فکری وعقیدتی ونا آگاهی دینی که درسطح اکثریت جوانان وجود دارد پیامدی ناگواری را خواهد داشت . دیپارتمنت ثقافت اسلامی با ارائه ی درسهای دینی درسطوح مخلتف وبه تصویر کشیدن جهره ی واقعی دین شاگردان سائر پوهنحئی هارا زیر سقف آموزه های خود قرار داده وبه مثابه ی نیروی ترویج کننده ی ارزشهای اعتقادی واخلاقی وبازدارنده ازانحرافات وکجروی ها عمل می نماید . واز این بابت است که اهتمام وتمرکز روی تقویه این دیپارتمنت درواقع تقدیم خدمت بسیار ارزنده ی اجتماعی است .

رسالت پوهنحئی شرعیات :

بدون تردید پوهنحئی شرعیات مسئولیت خطیر تربیه کادر متخصص درعرصه امور دینی ، مذهبی ، عدلی وقضائی را به عهده داشته ودرجهت ایجاد زمینه مساعد آموزشی درپرتوی متون اساسی دینی وبرای فراگرفتن دانش معاصر باتاسی ازقوانین ، لوایح ومقررات وزارت محترم تحصیلات عالی وفراهم نمودن فرصت تدریس ، تحقیق وتقدیم کادر های متخصص به منظور توسعه وانکشاف وپایه گذاری جامعه ایده آل ، مرفه ومدرن وعاری ازخشونت ، فساد ، تلاش پیگیری می نماید . 

 

جدول استادان پوهنحئی شرعیات براساس رتب علمی با تفکیک ذکور واناث

سال

پوهاند

پوهنوال

پوهندوی

پوهنمل

پوهنیار

پوهیالی

نامزدپوهیالی

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

1392

0

0

0

0

0

0

6

0

5

0

10

0

7

0

1393

0

0

0

0

1

0

4

0

3

0

3

0

4

0

1394

0

0

0

0

0

0

3

0

1

0

4

0

4

0

1395

0

0

0

0

4

0

2

0

2

0

0

0

4

2

1396

0

0

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

4

1

 

 

جدول استادان پوهنحئی شرعیات براساس درجه تحصیل

سال

دکتورا

ماستر

لیسانس

مجموعه

1392

1

4

19

24

1393

0

5

23

28

1394

 

6

27

33

1395

 

7

33

40

1396

 

0

40

40

 

 

 

 

تعداد محصلین پوهنحئی شرعیات با تفکیک ذکور واناث بخش نهاری

سال

ذکور

اناث

مجموعه

1392

476

85

561

1393

542

182

724

1394

731

219

950

1395

814

278

1092

1396

914

358

1272

 

 

 

تعداد محصلین پوهنحئی شرعیات با تفکیک ذکور واناث بخش شبانه

سال

ذکور

اناث

مجموعه

1392

60

10

70

1393

140

50

190

1394

240

90

340

1395

310

130

440

1396

380

170

550

 

مجموع محصلان پوهنحئی تا سال 1396 به تعداد ( 1822 ) تن خواهد رسید .