کتابخانه

 کتابخانه پوهنځی شرعیات:  
پوهنځی شرعیات دارای کتابخانه مستقل بوده که دارای سه هزار جلد کتاب های تفسیر، فقهی و حقوقی بوده و از ساعت هشت صبح تا چهار بعد ازظهر به روی استادان و دانشجویان باز میباشد و به همکاری مالی  موسسهDPK  تجهیز گردیده است.

 

عبدالواحد کریمی رئیس دانشکده شرعیات پوهنتون تخار