بیوگرافی رئیس دانشکده

 

 

                           زنده گی نامه ریس پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون تخار                          

sayedomarsediqi2014@gmail.com   ایمیل:

تیلفون: 0700715684 ــــ 0789715562

پوهندوی سید عمر صدیقی فرزند حاجی جانان در سال 1346 هـ ش در قریه لوگری های تالقان ( پروژه شرقی)  در یک خانواده زراعت پیشه چشم به جهان گشود و تعلیمات ثانوی خود را در سال 1361 به درجه عالی در لیسه ابوعثمان تالقانی واقع شهر تالقان به اتمام رسانید. وی در سال 1362 بعداز سپری نمودن امتحان کانکور شامل پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه کابل گردید و در سال 1365 هـ ش از دیپارتمنت پشتو آن پوهنځی با نمرات عالی فارغ التحصیل ګردید.

 در سال 1371 هـ ش بحیث استاد در لیسه ابوعثمان تالقانی تقرر حاصل نمود .

از سال 1378 ـــ 1380 هـ ش بحیث استاد در تجربوی سید عبدالرحمن شهید ایفای وظیفه نموده است. درسال 1381 هـ ش افتخار عضویت کادر علمی پوهنځی زبان و ادبیات را کسب نمود.

ــــ وی از سال 1381 هـ ش تا سال 1384 هـ ش بحیث استاد و مدیر تدریسی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون تخار.

ــــ از سال 1385 هـ ش الی 1389 بحیث استاد ، معاون ‍پوهنځی و آمر دیپارتمنت.

ــــ در سال 1390 هـ ش به پروگرام ماستری در پوهنتون کابل مصروف تحصیل و تدریس بوده و در سال 1391 از پروگرام ماستری پوهنتون کابل فارغ گردیده است .

نامبرده در شوراهای علمی پوهنتون ، شورای علمی ‍پوهنځی وهمچنان در کمیته ترفیعات علمی استادان ، کمیته تحقیق و ریسرج و کمیته ‍پلانگذاری پوهنتون تخار عضویت فعال دارند.

استاد موصوف در سال 1393 به رتبه علمی پوهندوی نایل آمدند . وی همچنان در سمینارها ، ورکشاپ ها و کنفرانس های علمی استادان پوهنتون کابل و پوهنتون تخار اشتراک نموده است. و با زبانهای  پشتو ، دری، و ازبیکی بلدیت کامل دارد. و یکی ازاستادان بلند رتبه در پوهنځی زبان و ادبیات هستند استاد مذکور 3 اثر تحقیقی را برشته تحریردر آورده است که تا حال به چاپ نرسیده واز جمله مقالات علمی وی تا حال (1393 هـ ش) چهار مقالات شان در مجله علمی پوهنتون کابل نشر و چاپ شده است.

و فعلا در پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون تخار وظیفه مقدس استادی و سمت ریاست پوهنځی را به عهده دارد.