وضعیت فعلی ودست آوردها

دست آورد ها

پوهنځی زبان وادبیات در سال تحصیلی 1396 به موارد ذیل دست یافته است:

 • ترفیع علمی استادان به رتب علمی بالاتر.

 • تألیف کتب درسی توسط استادان.

 • ارایه ( 14 ) کنفرانس علمی توسط استادان در محضر هیئت ژوری، استادان و محصلان.

 • تحریر و چاپ ( 22 ) مقالۀ علمی در مجله های علمی کشور.

 • جذب ( 295 ) محصل جدیدالشمول ( 197 ذکور و 98 اناث ) در 4 رشته .

 • اعزام 4 تن استاد به برنامه های ماستری در داخل و خارج کشور.

 • معرفی 2 تن استاد به برنامۀ کوتا مدت به کشور امریکا.

 • راه اندازی ارزیابی از کیفیت تدریس و ارزیابی خودی در سطح پوهنځی و ارسال نتایج آن به ریاست پوهنتون و دیپارتمنت ها جهت آگاهی و اجراآت بعدی.

 • نهادینه سازی روحیۀ همکاری، برادری و همدیگر پذیری.

 • طی مراحل موضوعات علمی استادان جهت نیل به رتب علمی بالاتر.

 • رسیده گی به شکایات محصلان، استادان و مراجعین .

 • تهیۀ استراتیژیک پلان پنج ساله پوهنځی.

 • تهیۀ پلان های عملیاتی انفرادی توسط استادان و پلان بهبودتدریس توسط آمرین محترم دیپارتمنت ها.

 • تجهیز میز، چوکی، الماری ، یک پایه فوتوکاپی ، یک پایه LCD ، دو پایه AC ، سه پایه کمپیوتر و یک پایه پرنتر کتابخانۀ پوهنځی توسط موسسۀ تیکا.

 • پیشنهاد ایجاد دیپارتمنت عربی در چوکات پوهنځی و اخذ منظوری آن از مقام محترم وزارت تحصیلات عالی.