وضعیت فعلی ودست آوردها

مرام نامه و اهداف پوهنځی زبان وادبیات

 

پوهنځی زبان وادبیات آرزو دارد تا استادان و آموزگاران مسلکی و رهبران فعال و مبتکر زبان و ادبیات را به لسان های انگلیسی، دری، پشتو، اوزبیکی و عربی را در ساحات تدریس، تحقیق، مهارت های زبانی، ادبی، فرهنگی، و نگارش با توانایی های مسلکی، صداقت، و بدون تبعیض زبانی، قومی، نژادی، جنسی ومذهب به جامعه تقدیم نماید.

   همچنان پوهنځی متمنی است تا یک پوهنځی با دسپلین و عیار شده با معیاری های ملی و بین المللی باشد و مطابق به اهداف طرح شده خویش جوابگوی نیازمندی های جامعه که همانا تربیه استادان و معلمان مسلکی متخصص، با ایمان و وفادار به ارزش های عالی انسانی نایل آید و زمینه را برای استادان و محصلان مساعد سازد تا به سطح ملی و بین المللی از لحاظ دانش و مسلک خویش رقابت نماید.

اهداف پوهنځی

اهداف پوهنځی قرار ذیل است:

پیشبرد تدریس، تحقیق و آموزش غنامند و باکیفیت در بخش زبان وادبیات دری، پشتو، اوزبیکی، انگلیسی و عربی برای تمام محصلان از طریق:

 • معرفی نصاب تعلیمی مدرن و پیشرفته؛
 • تهیۀ کتب و لکچرنوت ها و ماخذ معتبر برای محصلان؛
 • توظیف استادان غرض رهنمایی محصلان در هر صنف؛
 • ایجاد یک کتابخانه غنی و قابل دسترس برای تمام محصلان و استادان؛
 1. انکشاف و بهبود بخشیدن کیفیت تدریس، تحقیق و آموزش از طریق:
 • ارتقای سطح دانش استادان پوهنځی تا سطوح ماستری و دوکتورا؛
 • آشنا ساختن استادان بامدرن ترین میتودهای تدریس به کمک دفتر انکشاف مسلکی استادان پوهنتون و پروگرام ماستری؛
 • اشتراک استادان در سیمنارها، ورکشاپ ها و کورس های آموزشی؛
 1. ایجاد زمینۀ استفادۀ سیستماتیک از تکنالوژی معاصر و پروگرام های آموزشی؛
 2. تقاضای بورس های کوتاه مدت و دراز مدت برای استادان به خاطر ارتقای سویه تحصیلی وبلند بردن سطح دانش آنها از مقامات پوهنځی و پوهنتون؛
 3. جلب و جذب استادان با استعداد و ظرفیت بلند نسل جدید در کادر علمی پوهنځی بر اساس شایسته گی علمی، تخصصی، اخلاقی بدون تعصب، تبعیض و علایق و ذوقهای شخصی.
 4. تقاضا برای ایجاد وتجهیز لابراتوار زبان و تکنالوژی معاصر.
 5. بلند بردن و معیاری ساختن سطح ارزش و آموزش استادان و محصلان.
 6. آشنا ساختن استادان با روش های جدید تحقیق و ترویج وتحکیم ارتباطات تحقیقی با سایر پوهنځی ها در خارج و داخل پوهنتون.
 7. معیاری ساختن سطح آموزش و تدریس با استندرد های بین المللی.
 8. بلند بردن سطح دانش لسان انگلیسی در دیگر دیپارتمنت ها تا ضرورت های رشتوی آنها مرفوع گردد.
 9. تقدیم نمودن محصلین متخصص و مسلکی ، مجهز با دانش نوین مطابق نیازمندی وزارت معارف و تحصیلات عالی.
 10. ترویج اصول اخلاقی، اجتماعی و سیاسی بر اساس مبادی دین مبین اسلام با توجه به مقتضیات سیاسی و فرهنگی عصر حاضر.
 11. از بین بردن فساد اداری ، اخلاقی ، تعصب و قوم گرایی.

 

دست آورد ها

پوهنځی زبان وادبیات در سال تحصیلی 1396 به موارد ذیل دست یافته است:

 • ترفیع علمی استادان به رتب علمی بالاتر.

 • تألیف کتب درسی توسط استادان.

 • ارایه ( 14 ) کنفرانس علمی توسط استادان در محضر هیئت ژوری، استادان و محصلان.

 • تحریر و چاپ ( 22 ) مقالۀ علمی در مجله های علمی کشور.

 • جذب ( 295 ) محصل جدیدالشمول ( 197 ذکور و 98 اناث ) در 4 رشته .

 • اعزام 4 تن استاد به برنامه های ماستری در داخل و خارج کشور.

 • معرفی 2 تن استاد به برنامۀ کوتا مدت به کشور امریکا.

 • راه اندازی ارزیابی از کیفیت تدریس و ارزیابی خودی در سطح پوهنځی و ارسال نتایج آن به ریاست پوهنتون و دیپارتمنت ها جهت آگاهی و اجراآت بعدی.

 • نهادینه سازی روحیۀ همکاری، برادری و همدیگر پذیری.

 • طی مراحل موضوعات علمی استادان جهت نیل به رتب علمی بالاتر.

 • رسیده گی به شکایات محصلان، استادان و مراجعین .

 • تهیۀ استراتیژیک پلان پنج ساله پوهنځی.

 • تهیۀ پلان های عملیاتی انفرادی توسط استادان و پلان بهبودتدریس توسط آمرین محترم دیپارتمنت ها.

 • تجهیز میز، چوکی، الماری ، یک پایه فوتوکاپی ، یک پایه LCD ، دو پایه AC ، سه پایه کمپیوتر و یک پایه پرنتر کتابخانۀ پوهنځی توسط موسسۀ تیکا.

 • پیشنهاد ایجاد دیپارتمنت عربی در چوکات پوهنځی و اخذ منظوری آن از مقام محترم وزارت تحصیلات عالی.