اهداف

اهداف عمومی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی:

1- تربیه کادر های سالم و مسلکی به سکتور عدلی، قضایی، سارنوالی و دیگر ارگان های کشور.

2- ایجاد زمینه های تأمین و گسترش عدالت و مساوات در جامعه.

3- راه اندازی تحقیق و ارایه راهکار های مناسب در جهت ارتقای سطح دانش استادان و محصلان.

4- سهم گیری در امر ایجاد جامعه مرفه بوسیله ارتقای سطح دانش محصلان.

5- حمایت از فعالیت های تحقیقی و آموزشی استادان و محصلان.

6- آموزش با کیفیت طبق معیار های جدید که پاسخ گوی نیاز جامعه کنونی باشد.

7- ترویج و نشر فرهنگ والای اسلامی و انسانی که در واقع تضمین کننده زندگی آرام و مطمئن و برادرانه برای جوامع انسانی است.