اهداف

دیدگاه، رسالت واهداف

دیدگاه:

انکشاف  وتقویت نظام تحصیلات عالی با کیفیت عالی مطابق معیار های بین المللی که به نیازهای توسعوی ورشد جامعه افغانستان پاسخ داده وبا برخورداری از استقلالیت مالی واکادمیک ، کادر های شایسته ، لایق ، ملبس با تکنالوژی معاصر ومتعهد به ارزش های افغانی واسلامی مطابق با نیاز های عصر حاضر را تقدیم جامعه نموده ، خدمات علمی، اجتماعی، فرهنگی ، وتحقیقات علمی باکیفیت را ارایه داشته ، برای مردم افغانستان وجهان قابل قبول ومورد احترام باشند.

رسالت:

انکشاف متوازن ، فراهم آوری امکانات دسترسی عادلانه ورقابتی به تحصیلات عالی با کیفیت مطابق به نیاز های بازار کار داخل وخارج کشور وتقدیم دانشمندان وکادر های ماهر، شایسته  ومتعهد برای خدمت ، سهمگیری در حل مشکلات اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی وفرهنگی ، به راه اندازی تحقیقات علمی هدفمند وارایه خدمات تحقیقی ، علمی وتحصیلی موثر درجهت رفع نیازمندی های افغانستان .

اهداف :

1-ارتقای کیفیت سیستم تحصیلات عالی دولتی وخصوصی در افغانستان بر مبنای استقلال کامل علمی ، اداری ومالی نهادهای تحصیلات عالی جهت رفع نیازمندی های کادرهای متخصص ودر کل بشری.

2-بلند بردن ظرفیت علمی وسویه تحصیلی اعضای کادرعلمی موسسات تحصیلات عالی کشور.

3-انکشاف  مستمر نصاب تحصیلی که پاسخگوی نیازهای علمی ، اجتماعی ، سیاسی  واقتصادی کشور در سطح ملی باشد.

4-ایجاد وتقویت برنامه های ماستری ودکتورا در پوهنتون های واجد شرایط.

5-توسعه وانکشاف برنامه ارتقا کیفیت در موسسات تحصیلات عالی مطابق معیار های بین المللی .

6-انکشاف زیر بنا های پوهنتون ها ونهاد های تحصیلات عالی

7-بهبود ومعیاری ساختن سیستم شمولیت در تحصیلات عالی

8-تقویت وتوسعه لابراتوارهای تدریسی ، تحقیقاتی وشفاخانه های تدریسی در پوهنتون ها

9-ایجاد وانکشاف زیربنا های الکترونیکی وتقویه نقش تکنالوژی معلوماتی در بهبود کیفیت آموزش وحکومتداری خوب

10-ایجاد توامیت ها وقرارداد های همکاری علمی ، تبادل اعضای کادرعلمی ومحصلان میان پوهنتون های کشور، منطقه وجهان

11-فراهم سازی شرایط بهتر کار برای اعضای کادرعلمی به منظورفعالیت های بهترعلمی وتحقیقاتی وتامین معیشت شان

12-اتخاذ تدابیرلازم جهت برای بهبود وضعیت رهایشی محصلان براساس مطالعات دقیق

13-آغاز پروسه تطبیق تدریجی به زبان انگلیسی به حیث زبان تدریس

14-مبارزه مستمرعلیه تمام انواع فساد

15-مبذول داشتن توجه جدی برتطبیق پالیسی های جندر

16-بازنگری واصلاح مستمرقوانین ، مقررات وطرزالعمل های تحصیلات عالی

17- شناسایی منابع عایداتی وتطبیق  

18- توجه به رشته های دارای اولویت ملی